1.-A_standard_IMG

Skatteverket har i ett nytt ställningstagande berört frågan om proportionering av anskaffningsutgift för en fastighet när byggnaden rivs kort efter förvärvet.

Ställningstagandet ska ses i förhållande till den dom som avkunnades under 2011 (HFD 2011 ref. 72) av vilken det framgår att ägaren till en byggnad som rivs endast ett år efter förvärvet är berättigad till värdeminskningsavdrag och, när utrangering sker, utrangeringsavdrag.

Skatteverket medger rätten till värdeminskningsavdrag och utrangeringsavdrag men menar nu att den proportionering mellan mark och byggnad som ska göras i samband fastighetsförvärvet inte ska ske utifrån gällande taxeringsbeslut. Skatteverket menar att justeringsregeln i 19 kap. 12 § IL ska tillämpas och då ska byggnaden värderas till den nettoavkastning den ger den nye ägaren under dennes innehavstid. Vid beräkning av nettoavkastningen kan man använda sig av de schabloner för drift och underhåll som används i fastighetstaxeringssammanhang.

Vår kommentar

Det är positivt att Skatteverket medger den rätt till värdeminskningsavdrag och utrangeringsavdrag som fastställts av HDF i den nämnda domen. Det är dock vår uppfattning att justeringsregeln i 19 kap. 12 § IL endast ska tillämpas om, som det står i lagtexten, ”anskaffningsvärdet enligt proportionering leder till att värdet av byggnad och byggnadsinventarier mera avsevärt över- eller understiger värdet av mark, skog, naturtillgångar, särskilda förmåner m.m som förvärvas”.

Det är även viktigt att påminna om att det alltid finns anledning av se över proportioneringen mellan mark och byggnad då gällande taxeringsbeslut ofta ej stämmer överens med vad som gäller på förvärvsdagen. I många fall finns möjlighet att justera proportioneringen så att ett högre anskaffningsvärdet till byggnad och byggnadsinventarier kan uppnås.

Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår integritetspolicy.
Endast nödvändiga kakor