1.-A_standard_IMG

Högsta Förvaltningsdomstolen har meddelat dom (mål nr 3329–11) i det förhandsbesked som gällde förpackning av fastigheter i 5 st nybildade bolag.

Fallet rörde ett bolag i en fastighetsförvaltande koncern som har som verksamhet att avyttra aktier i dotterbolag som innehåller fastigheter förvärvade från andra koncernbolag. Bolaget bildades 2009 och året därpå bildade bolaget 5 st dotterbolag. När en fastighet inom koncernen skulle säljas avsåg bolaget att först överlåta fastigheten för underpris från det bolag som äger fastigheten till ett av dotterbolagen. Därefter skulle bolaget externt sälja andelarna i dotterbolaget till marknadspris.

Skatterättsnämnden ansåg att andelarna i dotterbolagen utgjorde lagertillgångar. HFD anför att enligt de aktuella förutsättningarna bedriver bolaget inte byggnadsrörelse och äger inte heller fastighet eller andel i fastighetsförvaltande handelsbolag. Omständigheterna är likartade med dem i RÅ 2000 not. 24 och RÅ 2005 ref. 3. Bolagets aktier i de fem nybildade dotterbolagen utgör därför inte lagertillgångar hos bolaget enligt 27 kap. 6 § IL. Inte heller vad som i övrigt anförts innebär att aktierna utgör lagertillgångar (17 kap. 3 § IL). Därmed ändrar HFD förhandsbeskedet och förklarar att andelarna i dotterbolagen utgör näringsbetingade andelar enligt 24 kap. 13 § IL.

Vår kommentar

Denna dom borde klargöra möjligheterna för fastighetsförvaltande fastighetsbolag att sälja sina fastigheter skattefritt. Glöm inte att optimera avskrivningarna genom att identifiera byggnadsinventarier i samband med förpackningar av fastigheter enligt det beskrivna förfarandet.