Artikel_Bild_1600px

Regeringen aviserade i höstbudgeten att en tillfällig skattereduktion om 3,9 % skulle införas för investeringar i inventarier som anskaffas under år 2021. Idag, den 8 december 2020, har finansdepartementet publicerat förslaget. Nedan sammanfattar vi huvudpunkterna.

 • Såväl fysiska som juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet har rätt till skattereduktionen.
 • Skattereduktionen omfattar investeringar i maskiner och andra inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk. Även anskaffningar av byggnads- och markinventarier omfattas av skattereduktionen. Däremot faller anslutningsavgifter, korttidsinventarier och andra inventarier som berättigar till omedelbart avdrag utanför tillämpningsområdet.
 • Skattereduktionen uppgår till 3,9 % av ett underlag som förenklat består av anskaffningsvärdet för inventarierna.
 • Inventarierna ska ha anskaffats under perioden 1 januari – 31 december 2021. Detta gäller oavsett om beskattningsåret sammanfaller med kalenderåret 2021 eller är brutet.
 • Inventarierna måste behållas viss tid. Skattereduktionen omfattar endast inventarier som fortfarande tillhör näringsverksamheten vid utgången av det beskattningsår som skattereduktionen ska begäras. Särskilda regler om innehavstiden gäller vid kvalificerade fusioner, fissioner, verksamhetsavyttringar och partiella fissioner.
 • Skattereduktionen ska begäras det första beskattningsåret som avslutas den 31 december 2022 eller senare. Om skattereduktionen inte kan utnyttjas fullt ut får den återstående delen användas nästkommande år.
 • Särskilda begränsningar införs för skattereduktionen vid förvärv inom en intressegemenskap.
 • Skattereduktionen ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

Förslaget har skickats på remiss och remisstiden går ut den 15 februari 2021. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Vår kommentar

Vi välkomnar förslaget om en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier som vi tror kommer få väsentlig betydelse för att bolag ska fortsätta investera och tidigarelägga planerade investeringar under pandemin. Eftersom förslaget omfattar även investeringar i byggnads- och markinventarier bör beloppen för skattereduktionen kunna bli betydande för fastighetsbolag.

Med förslaget kommer möjligheten att identifiera inventarier bli ännu viktigare under 2021. Identifiering av inventarier kan innebära att följande skattefördelar uppnås:

 • Lägre skattekostnader över tid eftersom inventarier skrivs av betydligt snabbare än andra tillgångar, t.ex. byggnad.
 • Lägre skattekostnader utan att påverka avdrag för ränta. Skattemässig avskrivning av inventarier är en särskilt viktig parameter vid optimering av koncernbidrag efter att de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna infördes 2019. Skattemässiga avskrivningar reducerar underlaget för inkomstskatt men påverkar inte avdragsutrymmet för negativa räntenetton.
 • Lägre skattekostnader till följd av den föreslagna skattereduktionen om 3,9 % av anskaffningsvärdet för inventarier som anskaffas under 2021.

Kontakta oss så diskuterar vi gärna hur förslaget påverkar er skattesituation.