Interiör av byggnad med byggnadsinventarier som kan bli föremål för avdragsoptimering vid förvärv av fastighet

Det är faktiskt möjligt att spara pengar genom att betala rätt skatt. Ändå går många fastighetsbolag miste om stora besparingar genom att förbise de möjligheter till skattemässig avdragsoptimering som kan uppstå vid fastighetsförvärv.

Inkomstskattelagen föreskriver att byggnadsinventarier ska identifieras och att anskaffningsutgiften ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Trots det ser vi ofta att fastighetsbolag vid förvärv inte skriver av anskaffningar som byggnadsinventarier, utan istället felaktigt aktiverar dessa som byggnad. Detta innebär att anskaffningarna skrivs av med en väsentligt längre avskrivningstakt i jämförelse med vad som skulle skett vid en korrekt klassificering.

Förklaringen till att så många går miste om denna skattebesparing är att det kan vara tids- och resurskrävande att göra en korrekt uppdelning, samt att det vid förvärv vanligtvis saknas direkta underlag att förlita sig på gällande fördelningen av anskaffningsvärdet. Trots detta finns det starka grunder för att ta vara på de möjligheter som lagen erbjuder.

Nedan har vi listat 5 skäl till att se över möjligheterna till avdragsoptimering vid fastighetsförvärv:

  1. Pengar idag är mer värda än pengar imorgon. En optimal klassificering skapar möjlighet till en skattekredit då betalningen av inkomstskatt skjuts på framtiden. Detta ger en direkt effekt på kassaflödet idag och frigör kapital för nya investeringar.
  1. Byggnadsinventarier utgör en betydande andel av värdet. Beroende på vilken typ av näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden kan ca 20–35% av anskaffningsvärdet för ett fastighetsförvärv klassificeras som snabbt avskrivningsbara byggnadsinventarier. Detta är en betydande andel av det totala värdet och kan få en stor skattemässig effekt för bolaget.
  1. Avdragsoptimering för hela fastighetsbestånd kan ge stor skattemässig effekt. Många fastighetskoncerner äger ett stort antal fastigheter med historiskt felaktig klassificering. Dessa kan med fördel se över hela sitt fastighetsbestånd och därmed öka möjligheterna att reducera det totala beskattningsbara underlaget. Vid stora identifierade anskaffningsvärden på byggnadsinventarier kan de årliga skattemässiga avskrivningarna påverka det beskattningsbara resultatet markant.
  1. Möjlighet till direkt effekt på kassaflödet. Byggnadsinventarier kan identifieras både i historiska förvärv samt genomförda och avslutade projekt (självklart även i samband med nya förvärv och kommande projektavslut). En genomlysning av hela fastighetsbeståndet innebär ofta att tidigare års deklarationer kan omprövas och att tidigare års inbetald inkomstskatt kan återbetalas på en gång. Ett annat alternativ kan vara att använda sig av räkenskapsenlig avskrivning på byggnadsinventarier, då kan det finnas en möjlighet att värdet på anskaffningar som är genomförda mer än fem år tillbaka i tiden kan skrivas ned till noll omedelbart.
  1. Avskrivningar kan anpassas efter resultatet. Genom att identifiera byggnadsinventarier går det att anpassa de skattemässiga avskrivningarna efter bolagets/koncernens beskattningsbara resultat för att varje år hamna på ett så lågt beskattningsbart resultat som möjligt.

Tänk på att se över era möjligheter i god tid

Att själv ta fram underlag för en korrekt klassificering tar ofta mycket tid och kräver stor detaljkunskap. Därför är det mest fördelaktigt att kartlägga era möjligheter så tidigt som möjligt innan bokslutet. Om helhetsbilden är på plats innan bokslutsarbetet drar igång finns det stora vinstmöjligheter på flera plan. Våren brukar därför vara en bra tidpunkt att se över detta, innan höstens arbete drar igång med projektavslut, skatteberäkningar, bokslutsarbete m.m.

Specialistkompetens kan behövas

För att summera finns stora möjligheter till kostnadsbesparingar genom skattemässig avdragsoptimering vid både historiska och nya förvärv av fastigheter. En stor anledning till att dessa möjligheter inte tas tillvara är dock som tidigare nämnts att det ofta är förknippat med stora svårigheter på grund av att det saknas resurser, kunskap och underlag för fördelning av anskaffningsvärden. För att uppnå ett förbättrat resultat kan det därför vara mest kostnadseffektivt att ta hjälp av specialister som säkerställer en korrekt och optimal avdragsbedömning.

Som pionjärer inom avdragsoptimering har vi sedan lång tid tillbaka etablerat ett specialistteam bestående av jurister, ekonomer och ingenjörer, som idag hjälper de flesta stora fastighetsbolagen med korrekt klassificering. Med hjälp av en omfattande kostnadsdatabas baserad på de tusentals projekt vi gjort genom åren kan vi effektivt ta fram detaljerade och pålitliga underlag för både historiska och nya fastighetsförvärv. Om ni är intresserade av att se vilken effekt detta skulle få för just er fastighetskoncern är ni välkomna att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.