Böljande byggnadsexteriör i trä mot himmelsfond. Bild till artikel om framlagd proposition kring tillfällig skattereduktion

För att stimulera ekonomin med anledning av den pågående pandemin aviserade regeringen i höstbudgeten att en tillfällig skattereduktion om 3,9 % skulle införas för investeringar i inventarier som anskaffas under år 2021. Efter att ha genomgått ett remissförfarande har förslaget idag, den 7 juni, lagts fram som proposition. Nedan sammanfattar vi huvudpunkterna i den föreslagna lagen, vad den kan innebära för er och vad ni bör tänka på.

 • Skattereduktionen uppgår till 3,9 % av ett underlag som utgörs av anskaffningsvärdet för inventarier som anskaffats under 2021.
 • Såväl fysiska som juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet har rätt till skattereduktionen. Detta innefattar bland annat aktiebolag.
 • Skattereduktionen ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt. Om skattereduktionen inte kan nyttjas fullt ut får den återstående delen användas nästkommande år.
 • Skattereduktionen omfattar investeringar i materiella inventarier i form av maskiner och andra inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk. Detta omfattar även byggnads- och markinventarier. Inventarierna kan vara nya eller begagnade. Däremot faller bland annat inventarier med en livslängd som understiger 3 år och inventarier av mindre värde (23 800 kr för år 2021), samt immateriella anläggningstillgångar så som anslutningsavgifter, utanför tillämpningsområdet.
 • Inventarierna ska ha anskaffats under perioden 1 januari – 31 december 2021. Detta gäller oavsett om beskattningsåret sammanfaller med kalenderåret 2021 eller inte.
 • Skattereduktionen ska begäras det första beskattningsåret som avslutas den 31 december 2022 eller senare. För den med kalenderår som räkenskapsår ska skattereduktionen begäras beskattningsår 2022.
 • Skattereduktion kan endast begäras för inventarier som fortfarande tillhör näringsverksamheten vid utgången av det beskattningsår som skattereduktionen ska begäras. Särskilda regler om innehavstiden gäller dock vid kvalificerade fusioner, fissioner, verksamhetsavyttringar och partiella fissioner.
 • För att undvika kringgående av reglerna får inte inventarier ha förvärvats från någon inom en intressegemenskap, vilket bland annat omfattar ett annat koncernbolag. Dock ska nytillverkade inventarier som förvärvats från en sådan person kunna användas som underlag för skattereduktion.
 • Idag, den 7 juni 2021, har lagförslaget lagts fram som proposition. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Vår kommentar

Vi välkomnar lagen om en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier som vi ser kommer kunna innebära stora skattelättnader i samband med fastighetsinvesteringar. De nya reglerna om skattereduktion gäller som ett komplement till de redan mycket generösa reglerna för avskrivning på inventarier och till de stora skattemässiga fördelarna med att identifiera byggnadsinventarier i samband med fastighetsinvesteringar. Vi vill här påpeka att reduktionen alltså inte är ett extra värdeminskningsavdrag.

Skattereduktion kan erhållas för inventarier som ingår i såväl förvärv av kommersiella fastigheter som i ny-, till- och ombyggnadsprojekt i sedan tidigare ägda fastigheter. En tidigareläggning av planerade investeringar kan innebära stora skattelättnader om inventarier aktiveras innan årsskiftet 2021/2022. Följande skattefördelar kan uppnås genom att identifiera och aktivera byggnadsinventarier:

 • Lägre skattekostnader till följd av den föreslagna skattereduktionen om 3,9 % av anskaffningsvärdet för inventarier som anskaffas under 2021.
 • Lägre skattekostnader även om ditt bolag inte har ett skattemässig överskott då skattereduktionen kan göras även mot statlig fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift.
 • Lägre skattekostnader även om ditt bolag inte betalar tillräckligt mycket skatt för att nyttja hela skattereduktionen då ej nyttjat utrymme för skattereduktion kan rullas vidare och användas nästkommande beskattningsår.
 • Lägre skattekostnader även över tid eftersom inventarier skrivs av betydligt snabbare än andra tillgångar, såsom till exempel byggnad.
 • Lägre skattekostnader utan att påverka avdragsutrymmet för räntor. Skattemässig avskrivning av inventarier är en särskilt viktig parameter vid optimering av koncernbidrag efter att de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna infördes 2019. Skattemässiga avskrivningar reducerar underlaget för inkomstskatt men påverkar inte avdragsutrymmet för negativa räntenetton.

Den föreslagna lagen är mycket förmånlig, men det finns dock vissa punkter man bör tänka på vid nyttjande av den nya skattereduktionen.

 • Den skattemässiga anskaffningstidpunkten. Då skattereduktionen endast omfattar inventarier som anskaffats under kalenderår 2021 blir det extra viktigt att säkerställa den skattemässiga anskaffningstidpunkten för dessa. Detta gäller särskilt för inventarier som anskaffas runt årsskiftet 2020/2021 och årsskiftet 2021/2022 samt för projekt som pågår under en längre period. Den skattemässiga anskaffningstidpunkten överensstämmer inte alltid med när de aktiveras i bokföringen.
 • Koncerninterna överlåtelser. Då det finns begränsningar i rätten att använda inventarier som anskaffats från någon i intressegemenskap som underlag för skattereduktion, blir det extra viktigt att säkerställa i vilka situationer dessa inventarier kan användas. Detta kan behöva säkerställas om ett koncerninternt byggbolag köper in delar som blir byggnadsinventarier i ett annat fastighetsägande koncernbolag.
 • Att säkerställa att hela skattereduktionen kan nyttjas. Om ni inte betalar tillräckligt mycket skatt i de bolag som investerar i inventarier kan det finnas möjligheter att resultatutjämna inom koncernen för att tillse att hela skattereduktionen kan nyttjas.
 • Lagen kräver att det är den skattskyldige som ska lämna underlag för beräkning av skattereduktionen. Det är alltså viktigt att ha god dokumentation där det framgår vad för slags inventarier det avser, dess anskaffningsvärde och anskaffningstidpunkt. Detta blir extra viktigt för byggnads- och markinventarier då gränsdragningen mot byggnad, markanläggningar och mark kommer vara av yttersta vikt.

Vi på CauseyWestling har sedan 2004 varit pionjärer på att professionellt bistå fastighetsbranschen med att identifiera inventarier i samband med investeringar i fastigheter. Kontakta oss så diskuterar vi gärna hur den föreslagna lagen påverkar er skattesituation.