Ny mervärdesskattelag från 1 juli 2023

Den 1 juli 2023 trädde en ny mervärdesskattelag (2023:200) i kraft i Sverige. Här ger vi en kortfattad överblick över huvudsakliga förändringar jämfört med gamla mervärdesskattelagen (1994:200).

Som vi skrev i en artikel i maj var syftet med förändringen att utforma en mer lättillämpad och lättförståelig reglering. Strukturen och språket är mer anpassade för att efterlikna EU:s mervärdesskattedirektiv. Bland annat påverkar förändringen:

  • Kapitelindelningen – lagen delas in i 24 kapitel som i stor utsträckning följer ordningen i direktivet
  • Innehållsförteckningen och definitionerna – det införs en innehållsförteckning och ett kapitel där vissa begrepp definieras och förklaras
  • Språket – bestämmelserna har gjorts mer lättlästa och överblickbara

Centrala begrepp som ”omsättning” och ”skattskyldig” har även ersatts för bättre överensstämmelse med direktivet. Dessa begrepp har tidigare ansetts sakna motsvarigheter i direktivet och har ersatts till vad som anses vara direktivets närmast överensstämmande.

”Omsättning” har avseende avgränsningen av tillämpningsområdet ersatts med:

  • ”leverans av varor mot ersättning”, och
  • ”tillhandahållande av tjänster mot ersättning”.

”Skattskyldig” delas numera in i följande två begrepp:

  • ”Betalningsskyldig” som åsyftar skyldigheten att betala skatt, och
  • ”Beskattningsbar person” i egenskap av subjekt.

Det har även skett förändringar av intresse för fastighetsområdet. ”Frivillig skattskyldighet” är numera utbytt mot ”frivillig beskattning” eftersom ”skattskyldighet” försvunnit ur den nya lagen.

Vad som tidigare kallades för ”jämkning” är numera känt som ”justering av avdrag”. I anslutning till detta är även begreppet ”korrigeringstid” utbytt mot ”justeringsperiod” och ”jämkningshandling” kallas i stället för ”justeringshandling”. För mer information kring justering, se vår sida för VAT Adjustment Tool. För våra kunder som har VAT Adjustment Tool kommer begrepp och handlingar uppdateras i kommande uppdatering .

För fullständig information om de förändringar som följer av nya mervärdeskattelagen rekommenderas vidare läsning i prop. 2022/23:46 och särskilt jämförelsetabellerna i bilaga 4–6 till propositionen för jämförelse med gamla lagen samt direktivet .