Nyhetsbrev-240104

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har begärt förhandsavgörande från EU-domstolen avseende bestämmelser om omvärdering av beskattningsunderlag vid tillhandahållande av koncerninterna tjänster.

HFD meddelade den 4 april 2022 prövningstillstånd för ett mål som rör vilka kostnader i ett moderbolag som ska ingå vid omvärdering av beskattningsunderlaget avseende koncerngemensamma tjänster till dotterbolag när beskattningsunderlaget utgörs av moderbolagets självkostnader.

Bakgrunden i målet rör ett moderbolag inom en koncern som ägnar sig åt fastighetsförvaltning. Moderbolaget deltar aktivt i förvaltningen av sina dotterbolag och bedriver ingen annan extern verksamhet. Under 2016 har bolaget fakturerat dotterbolagen för koncernledningstjänster, så kallad management fee, med totalt cirka 2,3 miljoner kronor exklusive mervärdesskatt. Skatteverket hävdade att samtliga kostnader för moderbolaget under det aktuella året, ungefär 28 miljoner kronor, borde hänföras till de tillhandahållna tjänsterna. Därmed fastställdes underlaget för moderbolagets utgående mervärdesskatt till detta belopp, som inkluderade kostnader för bland annat en planerad nyemission och börsnotering.

HFD har nu i begäran om förhandsavgörande till EU-domstolen ställt följande två frågor:

Fråga 1: Är det förenligt med mervärdesskattedirektivet att vid tillämpningen av nationella bestämmelser om omvärdering av beskattningsunderlaget anse att när ett moderbolag tillhandahåller sina dotterbolag tjänster av det slag som är aktuella i målet rör det sig alltid om unika tillhandahållanden vars marknadsvärde inte kan bestämmas genom en jämförelse med tjänster på den öppna marknaden?

Fråga 2: Är det förenligt med mervärdesskattedirektivet att vid tillämpningen av nationella bestämmelser om omvärdering av beskattningsunderlaget anse att ett moderbolags hela kostnadsmassa, inklusive kapitalanskaffnings- och aktieägarkostnader, utgör bolagets kostnad för de tjänster som tillhandahålls dess dotterbolag, när moderbolagets enda verksamhet består i aktiv förvaltning av dotterbolagen och bolaget har gjort avdrag för all ingående mervärdesskatt hänförlig till sina förvärv?

Vår kommentar

Frågan om omvärdering av beskattningsunderlaget vid koncerninterna tjänster påverkar många fastighetskoncerner. Skatteverket har dock de senaste åren skärpt sin syn på hur beskattningsunderlaget ska fastställas och vilka kostnader som ska ingå i vid omvärdering av beskattningsunderlaget vilket har lett till en hel del osäkerheter kring prissättningen för koncerninterna tjänster.

Omvärderingsreglerna ska tillämpas restriktivt och får inte tillämpas schablonmässigt. Vår uppfattning är dock att Skatteverkets tillämpning i många fall har lett till just en schablonmässig bedömning av vad som ska ingå i beskattningsunderlaget vid omvärdering.

Att HFD nu har ställt frågan till EU-domstolen anser vi är mycket positivt. Vi har bistått flera fastighetskoncerner som hamnat i liknande processer med Skatteverket och ett klargörande är mycket önskvärt.

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor eller vill ha stöd i hur ni ska resonera kring detta område.

Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår {integritetspolicy}.
Endast nödvändiga kakor