201010_IMG

Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd i ett mål som rör frågan om hur stämpelskatt för lagfart ska fastställas för en fastighet som saknar taxeringsvärde (en s.k. specialenhet som inte åsätts något taxeringsvärde). Om Högsta domstolen går på bolagets linje kan det finnas möjlighet för fastighetsbolag att kräva att miljontals kronor i felaktig skatt ska betalas tillbaka.

Stämpelskatt utgår vid förvärv av fastighet. Om köparen är en juridisk person (bolag m.fl.) uppgår stämpelskatten till 4,25 % av fastighetens värde, och om förvärvaren är en fysisk person (privatpersoner) uppgår den till 1,5 %. Med värde avses det högre beloppet av köpeskillingen och taxeringsvärdet året före det år som lagfart beviljas.

Saknas taxeringsvärde, som ofta är fallet vid överlåtelse av specialfastigheter eller nybildade fastigheter, görs jämförelsen i stället med det värde fastigheten har vid tidpunkten för upprättandet av den handling förvärvet grundas på. Värdet bestäms med stöd av ett upprättat s.k. värdeintyg.

Det mål som nu ska prövas i Högsta domstolen gäller ett bolag som förvärvat en specialfastighet vilken saknade taxeringsvärde. Av den anledningen beräknades stämpelskatten enligt ett värdeintyg som motsvarade marknadsvärdet på fastigheten.

Bolaget överklagade beslutet om stämpelskatt och anförde att det inte är marknadsvärdet som ska jämföras med köpeskillingen, utan att jämförelsen i stället ska ske mellan köpeskillingen och ett värde som motsvarar taxeringsvärdet för fastigheten vid tidpunkten för förvärvet.

Tingsrätten och Hovrätten avslog bolagets överklagande. Bolaget överklagade till Högsta domstolen, som den 11 augusti 2020 meddelande prövningstillstånd.

Vår kommentar

I samband med rådgivning i fastighetstransaktioner har vi i många fall lyft frågan om till vilket värde som stämpelskatten ska beräknas. Det finns uttalanden i förarbeten som talar för att det ska vara till marknadsvärdet, men det finns även starka argument för att det i själva verket ska vara till taxeringsvärdet.

Då taxeringsvärdet för en fastighet ska motsvara 75% av marknadsvärdet för fastigheten rör det sig om stora skillnader i uttaget av skatt. Det kan tyckas högst märkligt att en fastighet som saknar taxeringsvärde ska belastas med högre stämpelskatt än en fastighet där taxeringsvärdet fastställts.

Om bolaget vinner gehör för sin talan i Högsta domstolen kommer många skattskyldiga ges möjlighet att återfå för högt betald stämpelskatt genom att begära omprövning av tidigare beslut. Omprövningstiden vad gäller stämpelskatt är begränsad till tre år, vilket innebär att beslut från 2017 fortfarande kan omprövas.

Vi rekommenderar därför alla bolag att med utgångspunkt från 2017 göra en genomgång av transaktioner där taxeringsvärde saknats, samt att för varje transaktion jämföra skatteutfallet om stämpelskatten istället beräknas på ett uträknat taxeringsvärde. Vid begäran om lagfart för nya fastigheter uppmanar vi bolag till att skicka in ett värdeintyg på fastighetens beräknade taxeringsvärde.

Vi bistår självfallet både med utredning om tidigare transaktioner samt framtagande av värdeintyg baserade på fastigheters taxeringsvärden.

Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår integritetspolicy.
Endast nödvändiga kakor