2020-04-16_IMG

I dessa tider av pandemi ser många hotellaktörer över sin verksamhet för att möta den kraftigt minskade efterfrågan på hotellnätter. Fastighetsägare bör vara uppmärksamma på att förändringar i hotellaktörers upplåtelse kan få konsekvenser för avdragsrätten.

Vi har i tidigare nyhetsbrev tipsat om vikten av avdragsgill moms som ett verktyg för att förstärka kassaflödet i projekt. Det är minst lika viktigt att se till att avdragsrätten för ingående moms bibehålls om hyresgäster som är hotellaktörer byter inriktning på sin verksamhet.

Vid sidan av den nu pågående omställningen i hotellbranschen finns det redan sedan tidigare befintliga aktörer på marknaden som tillhandahåller så kallade long stay-boenden eller företagsbostäder. Eftersom denna typ av verksamhet med längre upplåtelser av rum nu kan komma att öka vill vi lyfta några aspekter att tänka på för att som fastighetsägare säkerställa avdragsrätten för ingående moms, både vad gäller fastighetsinvesteringar och för att undvika jämkning av tidigare avdragen ingående moms.

För att avdragsrätt för ingående moms hänförlig till en lokal ska föreligga krävs att upplåtelsen omfattas av frivillig skattskyldighet, eller annan skattepliktig upplåtelse. Upplåtelse av fastighet är, som utgångspunkt, undantagen från skatteplikt. Om en fastighetsägare däremot för stadigvarande användning i en skattepliktig verksamhet upplåter fastighet eller del därav kan denna upplåtelse omfattas av frivillig skattskyldighet. För att upplåtelsen av lokaler ska omfattas av frivillig skattskyldighet krävs dels att lokalerna hyrs ut till en aktör som bedriver verksamhet som medför skattskyldighet, och dels att lokalerna ur ett mervärdesskatterättsligt perspektiv inte bedöms som stadigvarande bostad. Stadigvarande bostad är alltid undantaget skatteplikt.

Rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet omfattas av obligatorisk skattskyldighet. Det innebär att sådan upplåtelse alltid ska beläggas med moms. Skatteverket har i sin rättsliga vägledning framfört att för att en upplåtelse ska anses som rumsuthyrning i hotellrörelse krävs att upplåtelsen avser tillhandahållande av tillfällig logi, det vill säga att upplåtelsen avser en kortare tid, samt sker inom ramen för hotellrörelse eller liknande verksamhet.

Skatteverket såväl som Skatterättsnämnden har uttalat sig om att sådan verksamhet som avses som hotelliknande ska ges en vid tolkning. Vid bedömningen bör det beaktas huruvida verksamheten kan anses konkurrera med traditionell hotellverksamhet och erbjuda ett alternativ som tillfällig logi.

Vi har nedan sammanställt några aspekter som bör ses över för att uppfylla kraven för att verksamheten ska anses utgöra hotellrörelse eller liknade verksamhet. Det är viktigt att ta i beaktning att en samlad bedömning görs i det enskilda fallet och att listan inte är uttömmande. För att fortsatt anses bedriva hotelliknande verksamhet är det av vikt att beakta följande omständigheter:

  • Längden på hyrestiden mellan hotellaktören och de boende samt prissättningen utifrån denna
  • Vilka tjänster som tillhandahålls, t.ex. städning och byte av sängkläder
  • Receptionsservice eller liknande
  • Bokningssystem
  • Möblering
  • Marknadsföring

Upplåtelse av enstaka rum för en längre tid i en redan bedriven hotellverksamhet kan ges en mer generös tolkning än den vi redogjort för.

Eftersom eventuella förändringar i hotellaktörers upplåtelse även påverkar fastighetsägarens avdragsrätt kan det, utöver ovan, vara en god idé att se över utformningen av de momsklausuler ni har med era hyresgäster som bedriver denna typ av verksamhet.

Om ni har några funderingar kring detta är ni välkomna att kontakta oss.

Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår integritetspolicy.
Endast nödvändiga kakor