Nyhetsbrev-220905_IMG

Som ett led i regeringens förslag om en ny bolagsrättslig delningsform – delning av aktiebolag genom separation – kommer nu ett nytt förslag om att det ska utgå stämpelskatt på förvärv av fast egendom och tomträtter genom förfarandet.

Förvärv av fast egendom eller tomträtt är idag skattepliktiga om de sker genom så kallad partiell delning där delar av det överlåtande bolagets tillgångar och skulder övergår till ett eller flera övertagande bolag. Regeringen föreslår i lagrådsremissen ”Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom eller tomträtter som görs genom delning av aktiebolag genom separation” som kom den 1 september 2022 att även delning genom separation ska medföra skatteplikt.

Delning av aktiebolag genom separation

Genom lagrådsremissen ”Bolags rörlighet över gränserna inom EU” som kom den 9 juni 2022 föreslog regeringen bland annat en ny bolagsrättslig delningsform – delning av aktiebolag genom separation. Lagförslaget har tillkommit för att genomföra det så kallade ändringsdirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2121 av den 27 november 2019 om ändring av 2017 års direktiv vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar, i svensk rätt. Ändringsdirektivet syftar till att bland annat underlätta gränsöverskridande delningar inom EU. Delning genom separation kommer i så fall att regleras i 24 kap. 1 § aktiebolagslagen tillsammans med de nu gällande delningsformerna – fullständig delning och partiell delning, även kallat fission respektive avknoppning.

Vid fullständig delning övertas ett bolags samtliga tillgångar och skulder varpå det överlåtande bolaget upplöses. Partiell delning innebär att endast vissa av ett bolags tillgångar och skulder övergår från ett bolag till ett annat utan att det överlåtande bolaget upplöses. Ersättning utgår till aktieägarna i det överlåtande bolaget i båda fallen. Den nya delningsformen – delning genom separation – liknar partiell delning genom att endast vissa tillgångar och skulder övertas från det överlåtande bolaget. Skillnaden är att ersättningen utgår till det överlåtande bolaget istället för – som vid de andra delningsformerna – till aktieägarna.

Tanken med det nya delningsförfarandet är att förenkla för bolag inom EU att genomföra gränsöverskridande delningar. För delning genom separation uppställs nämligen inte lika hårda krav på delningsplanens innehåll, det behövs ingen styrelseredogörelse och reglerna om aktieägares rätt till inlösen av aktier och rätt att påkalla ytterligare ersättning gäller inte eftersom ersättningen går direkt till övertagande bolag. Kraven på revisorsgranskning kommer heller inte att vara lika omfattande som vid de andra delningsformerna.

Stämpelskatt vid förvärv genom separation

Eftersom förvärv av fast egendom eller tomträtt genom partiell delning ansetts ha stora likheter med förvärv av fast egendom eller tomträtt genom köp infördes regler om att stämpelskatt ska utgå även vid partiell delning i samband med regleringens tillkomst år 2010. Likt förvärv i samband med köp blir rättsverkan av partiell delning att äganderätten till en fastighet eller tomträtt kan gå över från ett bolag till ett annat mot ersättning medan både överlåtande och övertagande bolag lever vidare efter transaktionen. Motsvarande bedömning görs nu vad gäller förvärv av fast egendom eller tomträtt genom delning genom separation. Förfarandena partiell delning och delning genom separation ska därför behandlas på samma sätt stämpelskattemässigt, enligt förslaget. Alternativet – att delning genom separation inte skulle medföra stämpelskatteplikt – skulle enligt regeringen riskera att urholka skattebasen. Samtliga remissinstanser delar regeringens bedömning i fråga om stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom eller tomträtt vid delning av aktiebolag genom separation.

Vad gäller underlaget för stämpelskatt vid förvärv av fast egendom eller tomträtt vid delning genom separation krävs enligt förslaget ingen förändring av nuvarande principer. Värdet som ska ligga till grund för beskattningen bestäms normalt genom en jämförelse mellan köpeskillingen och taxeringsvärdet för året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljas. Stämpelskatt utgår på det högsta av dessa värden. Vid förvärv av fast egendom eller tomträtt genom delning genom separation ska istället en jämförelse göras mellan ersättningen till det överlåtande bolaget (delningsvederlaget) och taxeringsvärdet för året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljas. Det högsta av dessa värden ska sedan ligga till grund för beskattningen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 31 januari 2023.

Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår integritetspolicy.
Endast nödvändiga kakor