Skatteverket har kommit med ett förtydligande om begreppet funktionell enhet.

Underlaget för tillfällig skattereduktion omfattar endast inventarier som anskaffats under perioden 1 januari – 31 december 2021. Det avgörande vid bedömningen av om inventariet har anskaffats under 2021 är, enligt Skatteverkets rättsliga vägledning, om tillgången har levererats till köparen och inventariet är en funktionell enhet. Begreppet funktionell enhet finns inte att hitta i skattelagstiftningen varför Skatteverket nu kommit med ett förtydligande om vad de menar med begreppet. Skatteverket har även kommit med förtydligande gällande egentillverkade inventarier och ränteutgifter vid köp av inventarier.

Av Skatteverkets förtydligande framgår att inventariet, för att anses vara en funktionell enhet, ska vara i ett sådant skick att det är färdigt för den funktion det ska ha hos företaget. Skatteverket hänvisar till rättspraxis (RÅ 1978 Aa 149) och gör bedömningen att all montering och installation av inventariet däremot inte behöver ha utförts för att inventariet ska kunna vara en fungerande enhet.

För att ytterligare klargöra begreppet exemplifierar Skatteverket med att leverans av en fabrikstillverkad svarv anses vara en funktionell enhet, medan leverans av delar till en ventilationsanläggning där installation ännu inte påbörjats inte räknas som en funktionell enhet.

Viktigt att notera är att Skatteverket här skriver att det inte finns någon valfrihet för när anskaffningsvärdet för inventarier ska inkluderas i det skattemässiga avskrivningsunderlaget då det endast kan finnas en tidpunkt för när inventariet övergår till en funktionell enhet. Den skattemässiga anskaffningstidpunkten kan alltså ligga före den tidpunkt då redovisningsmässiga avskrivningar ska påbörjas på ett inventarium. Det innebär att om ett inventarium skattemässigt utgjorde en funktionell enhet den 31 december 2020, men de planenliga avskrivningarna i redovisningen påbörjades först under 2021, så får utgiften för den funktionella enheten inte inkluderas i underlaget för skattereduktion för anskaffningar under 2021.

Av Skatteverkets förtydliganden framgår att även egentillverkade inventarier omfattas av rätten till skattereduktion. Egentillverkade inventarier ska, precis som vid inköp av inventarier, utgöra en funktionell enhet under kalenderåret 2021 för att investeringen i inventariet ska få räknas in i avdragsunderlaget.

Skatteverket har även kommit med ett förtydligande om att ränteutgifter inte får inkluderas i underlaget för skattereduktion eftersom de enligt inkomstskattelagen inte får läggas till anskaffningsvärdet.

Vår kommentar

Vi välkomnar Skatteverkets förtydliganden, framför allt om begreppet funktionell enhet eftersom det är avgörande för när inventarier ska anses anskaffade och därmed ska tas upp i det skattemässiga avskrivningsunderlaget. Det har historiskt varit svårt att avgöra vad Skatteverket menar med funktionell enhet eftersom detta begrepp inte finns att hitta i skattelagstiftningen. Skatteverkets förtydligande går i linje med vår tidigare tolkning för när inventarier ska anses vara anskaffade.

Det är viktigt att ha med sig att svårigheterna med gränsdragningen inte bara uppstår avseende inventarier som aktiverats i redovisningen 2021 men som ska exkluderas vid beräkning av underlaget för skattereduktion. Problemetiken avser även inventarier som aktiverats först under 2022 i redovisningen men som kan inkluderas i skattereduktionen då de utgjorde en funktionell enhet redan under 2021.

Vill du läsa mer om Skatteverkets förtydliganden hittar du dem här.

Vill du läsa mer om lagen om tillfällig skattereduktion hittar du en sammanfattning av huvudpunkterna i lagen, vad den kan innebära för er och vad ni bör tänka på i denna tidigare artikel.

Vid yrkande av skattereduktionen är vår rekommendation att yrka detta öppet i deklarationen för att minimera riskerna för skattetillägg vid eventuella nekanden från Skatteverket. Behöver ni stöd för att identifiera investeringar i inventarier som gjorts under 2021 och ta fram underlag till deklarationen för 2022, kontakta oss så hjälper vi er att se över möjligheterna till skattereduktion samt eventuella ökade avdrag.

Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår integritetspolicy.
Endast nödvändiga kakor