1.-A_standard_IMG

HFD meddelade den 11 december 2017 dom i ett mål om hur avskrivningsunderlaget för en byggnad ska bestämmas när byggnaden förvärvas med en tomträtt. HFD fann, i likhet med underinstanserna, att hela anskaffningsutgiften för en byggnad som förvärvas med tomträtt ska hänföras till byggnad. Vi har i tidigare nyhetsbrev kommenterat både kammarrättens och förvaltningsrättens dom.

I domskälen konstaterar HFD inledningsvis att proportioneringsregeln i 19 kap. 11 § endast gäller om en byggnad förvärvas tillsammans med mark och eftersom en tomträttsinnehavare inte förvärvar marken är bestämmelsen inte tillämplig vid förvärv av tomträtt med byggnad. HFD framhåller dock att om en viss del av ersättningen är hänförlig till tomträtten ska den delen, i princip, inte ingå i avskrivningsunderlaget för byggnad.

Vidare konstaterar HFD att även om det finns argument för att dela upp ersättningen innebär fastställandet av ett rättvisande värde på tomträtten betydande svårigheter och osäkerhetsmoment. HFD fastslår att värdet på nyttjanderätten ofta motsvarar ungefär värdet på skulden som belastar tomträtten motsvarande det kapitaliserade värdet av tomträttsavgälderna. HFD hänvisar även till att tomträtter i andra sammanhang inte åsatts något värde vid beskattningen, t.ex. vid beräkningen av de numera avskaffade skatterna på förmögenhet, arv och gåvor.

HFD fann att övervägande skäl talar för att om en byggnad förvärvas med en tomträtt bör hela ersättningen räknas som anskaffningsvärde för byggnaden.

Vår kommentar

Vi välkomnar domen från HFD som fastställer underinstansernas domar och ligger i linje med hur vi har tolkat bestämmelsen. Detta är tredje gången vi skriver om frågan och i och med att den är avgjord i högsta instans bör rättsläget nu vara helt klargjort.

Till den del ersättning för byggnader med tomträtter delvis har fördelats på mark finns möjlighet att gå tillbaka och ompröva tidigare års taxeringar för att tillgodoräkna de värdeminskningsavdrag som skulle ha gjorts om ersättningen rätteligen hänförts till byggnad. Kontakta oss gärna om ni har frågor om detta.

Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår integritetspolicy.
Endast nödvändiga kakor