Kammarrätten underkänner Skatteverkets fördelning av ingående moms

Kammarrätten har i mål 9359-21 avseende fördelning av ingående moms mellan garage, bostäder och handelslokaler underkänt Skatteverkets fördelning och återförvisat ärendet till dem för ny handläggning. Skatteverket har därefter godkänt Bolagets yrkade fördelning. CauseyWestling har varit ombud i processen.

Det aktuella projektet uppfördes på totalentreprenad och den skattskyldige (”Bolaget”) argumenterade för en fördelning av ingående moms grundad på produktionskostnader. Skatteverket har i sin tur ansett att bostäder generellt är dyrare att uppföra än garage och oinredda lokaler och har därför gjort en procentuell jämförelse med ett annat projekt, med utgångspunkt i den produktionskostnad som Bolaget argumenterat för – en jämförelse som lämnat kvar en obetydlig del av uppförandekostnaden för garage och lokaler.

Kammarrätten gör bedömningen att Skatteverkets fördelning inte är gjord enligt principerna för fördelning efter skälig grund, där ett så rättvisande resultat som möjligt ska eftersträvas att uppnås. De pekar särskilt på att Skatteverkets beräkning antingen innebär att bostäderna blir dyrare än vad som angetts, eller att den totala kostnaden för uppförandet av fastigheten blir högre än vad som avtalats i entreprenadkontraktet.

Målet har därför återförvisats till Skatteverket för ny prövning, där Skatteverket har godtagit Bolagets fördelning av ingående moms. Godkännandet av bolagets fördelning innebär en avdragsrätt på över 85 miljoner kronor i projektet.

Vår kommentar

Denna dom är ett bra exempel på både Skatteverkets aggressiva bedömningar på området och vikten av att i domstol föra utförliga resonemang med verkliga siffror ifrån det enskilda projektet för att bemöta detta.

I detta fall argumenterade Skatteverket med hänvisning till ett annat projekt för att bostäder är 47 procent dyrare att producera än garage. Genom att tillämpa denna beräkning på den produktionskostnad Bolaget argumenterat för blev utfallet i realiteten att bostäderna uppskattades vara över 200 procent dyrare att uppföra än både lokaler och garage per kvadratmeter. Uppskattningen saknade förankring i omständigheterna för det specifika projektet och var därutöver matematiskt felaktig utifrån den premiss Skatteverket gjort uträkningen.

Det är glädjande både att Kammarrätten tagit till sig Bolagets argumentation och återförvisat målet till Skatteverket för ny handläggning, och att Skatteverket i sin nya bedömning godtagit Bolagets fördelning av ingående moms. Detta understryker betydelsen av att alltid ha tillförlitliga underlag både för att styrka sin rätt till avdrag för ingående moms och för att kunna hävda sin rätt i eventuella processer mot Skatteverket.

Vi på CauseyWestling är stolta över att fortsätta skapa klargörande praxis inom ett komplicerat rättsområde som präglas av uppskattningar och schabloner. Efter att ha varit ombud i flera processer där bolagen vunnit bifall för sina yrkanden representerar vi till dags dato den enda positiva rättspraxis som finns på området, och går med vår specialistkompetens bestående av både ingenjörer och skattejurister i bräschen för att momsen ska fördelas på rätt sätt, med hänsyn till de specifika omständigheter som finns i varje enskilt byggprojekt.

Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår integritetspolicy.
Endast nödvändiga kakor