1.-A_standard_IMG

Kan en hel byggnadskonstruktion klassificeras som byggnadsinventarier? En ny dom i kammarrätten visar tillsammans med tidigare rättspraxis att möjligheterna är mycket begränsade.

I det aktuella målet hade ett bolag hänfört i princip hela anskaffningskostnaden (834 mkr) för en förbränningsanläggning inrättad för produktion av hetvatten för fjärrvärmenätet och elkraft för elnätet till avskrivningsunderlaget för byggnadsinventarier. Motiveringen var att anläggningen i sin helhet utgjorde en maskin som anpassats utifrån en speciell verksamhet och att väggar och tak endast utgör ett skal till de maskiner som finns i anläggningen. Skatteverket ansåg att de utgifter (273 mkr) som avsåg pålning för betongplatta, betongarbeten ovan mark, stålstomme, fasad och tak skulle hänföras till byggnad. Skatteverket ansåg även att endast 70% av ventilationsanläggningen skulle hänföras till byggnadsinventarier med motiveringen att resterande 30% utgjorde komfortventilation som var avsedd för byggnadens allmänna användning.

Kammarrätten i Göteborg gick på Skatteverkets linje.

I och med utfallet i domen hade bolaget felaktigt gjort för stora avdrag för inventarier. Rätten konstaterar därtill att det inte föreligger överensstämmelse mellan bolagets skattemässiga och redovisningsmässiga avskrivningar, vilket resulterar i att bolaget även förlorar rätten till räkenskapsenliga avskrivningar.

Vår kommentar

Möjligheten att klassificera en hel byggnadskonstruktion som byggnadsinventarier enligt 19 kap. 19 § IL har i rättspraxis visat sig vara begränsad. För att detta ska vara möjligt ska byggnadskonstruktionen nästan i sin helhet utgöra en maskin och inte alls vara inrättade för att människor ska kunna vistas i den. I praxis har bland annat en stenkrossanläggning, en torkanläggning för virke samt siloanläggningar bedömts utgöra byggnadsinventarie i sin helhet. Skatteverket har därtill ansett att vindkraftverk och mobilmaster ska utgöra byggnadsinventarier.

Om anläggningen inte utgör en byggnadsinventarie i sin helhet så ska endast de delar av byggnaden som är direkt hänförbara till verksamheten i byggnaden och som avser tillbehörskaraktär utgöra byggnadsinventarier. Byggnadens bärande delar såsom grund, stomme, takstolar m.m. har i praxis hänförts till avskrivningsunderlaget för byggnad.

Angående ventilationsanläggningen ansåg Kammarrätten att att den skulle proportioneras mellan byggnadsinventarier (70%) och byggnad (30%) enligt Skatteverkets yrkande. Detta tyder på att rätten menar att proportioneringsregeln i 19 kap. 20 § IL kan användas för ventilationsanläggningar. Enligt ordalydelsen i lagen gäller denna regel dock ”…ledningar för vatten, avlopp, elektrisk ström, gas eller liknande..”. HFD bedömde nyligen (2017-06-19) att denna proportioneringsregel endast kan användas för ledningar och inte andra byggnadstillbehör. Domen avsåg en solcellsanläggning och då skulle anskaffningsutgiften i sin helhet (utifrån övervägandeprincipen) hänföras till antingen byggnad eller byggnadsinventarier.

Att bolaget förlorar rätten till räkenskapsenlig avskrivning är inte förvånade med tanke på den rättspraxis som finns på det området. Enligt vår mening är det tvivelaktigt om möjligheten till räkenskapsenliga avskrivningar ska användas som en straffåtgärd på detta sätt. I förarbeten till lagstiftningen anges att det framförallt är vid medvetet och systematiskt missbruk som denna rätt ska gå förlorad. Det finns även praxis från Regeringsrätten där bolag har fått behålla räkenskapsenliga avskrivningar när man rättat en avvikelse ett senare år. Bolaget och Skatteverket har haft olika åsikt om klassificeringen mellan byggnad och byggnadsinventarier som behövts avgöras i rätten. Om bolaget hade rättat sin deklaration när Skatteverket påpekat detta fel men ändå drivit frågan i domstol och sedermera vunnit, så hade bolaget också förlorat rätten till räkenskapsenliga avskrivningar då det inte går att rätta bokföringen retroaktivt. Det kan även konstateras att vid ett nästan exakt liknade fall så bedömde Kammarrätten i Stockholm (2012-01-25) att bolaget skulle få behålla rätten till räkenskapsenliga avskrivningar.

Kammarrätten dömde samtidigt, i en annan dom, att förbränningsanläggning vid fastighetstaxeringen ska utgöra en kraftvärmeanläggning och inte en skattebefriad specialfastighet, reningsanläggning.

Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår integritetspolicy.
Endast nödvändiga kakor