Full fart på fastighetstaxeringsområdet: AFT-säsong och HFD-prövningstillstånd!

24 oktober, 2018

Nyhetsbrev oktober 2018                             U P P T Ä C K E R  F A S T I G H E T S V Ä R D E N

Full fart på fastighetstaxeringsområdet:
AFT-säsong och HFD-prövningstillstånd!

För tillfället pågår den Allmänna fastighetstaxeringen 2019 för fullt och vi hjälper många klienter med allehanda frågor som kan uppstå vid deklarationsarbetet. I vårt arbete har vi noterat flera ändringar i Skatteverkets allmänna råd jämfört med tidigare år, något man som fastighetsägare bör vara uppmärksam på. Eftersom Skatteverket också gjort omfattande höjningar av de riktvärdesangivelser som påverkar nivån på taxeringsvärdena i enskilda värdeområden kan det finnas skäl att vara extra noga vid deklarationen av varje enskild fastighet för att undvika ett felaktigt och för högt taxeringsvärde.

Men alla har inte fått sina deklarationer än…

Till följd av ett datafel hos Skatteverket har inte alla deklarationsblanketter skickats ut än trots att ordinarie deklarationsdag är redan den 1a november. De fastighetsägare som till följd av detta inte fått ut sina deklarationsblanketter i tid kommer dock automatiskt att beviljas anstånd till den 3e december. Detta kommer att framgå av en särskild följesedel till deklarationsblanketten.

Frågan om byggnad för bostäder vid folkhögskola kan utgöra skattefri specialenhet prövas av Hösta Förvaltningsdomstolen

Kammarrätten i Göteborg kom tidigare i år, i sin dom med mål nr 4223-16 4224-16, fram till att bostad åt studerande vid folkhögskola inte ska kunna indelas i byggnadstypen specialbyggnad vid fastighetstaxering. Fastighetsägaren överklagade detta och nu väljer Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, att ta upp frågan till prövning.

CW-kommentar

Att elevhem som är avsedda för studerande på grund- och gymnasieskola utgör specialbyggnad vid fastighetstaxering framgår tydligt av motiven till lagstiftningen på området. Sedan tidigare har dock HFD slagit fast att detsamma inte gäller för bostäder åt studenter vid universitet. I de fallen ansåg HFD att bostäderna snarare var att beakta som vanliga hyresbostäder som saknade koppling till fullgörandet av den mer allmänna utbildningen som grund- och gymnasieskola utgör. Det ska bli intressant att följa om HFD anser att boende för elever vid folkhögskola har en tillräckligt stark anknytning till utbildningen att det motiverar skattefrihet för dessa byggnader trots det tidigare avgörandet.

Copyright © 2018 CauseyWestling 
All rights reserved.

Info@causeywestling.com

CauseyWestling
Blasieholmsgatan 4A
111 48 Stockholm

Läs nyhetsbrevet i din webbläsare