Förhandsbesked el och vatten i bostadshus

25 juni, 2020

Nyhetsbrev

Juni 2020

Avdragsrätt för inköp och installation av anläggning för el och vatten i bostadshus

Skatterättsnämnden har meddelat förhandsbesked i frågan om huruvida avdragsrätt för ingående moms föreligger för inköp och installation av anläggningar för el och vatten. Skatteverket delar dock inte nämndens bedömning och ämnar att överklaga förhandsbeskedet till HFD.

Vi har i tidigare nyhetsbrev skrivit om Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom i mål nr 1595-19 som slog fast att tillhandahållandet av el och/eller vatten under vissa förutsättningar är fristående en bostadsupplåtelse och därmed ett skattepliktigt separat tillhandahållande. Frågan om huruvida avdragsrätt för ingående moms föreligger för inköp och installation av anläggningar för el och vatten återförvisades dock till Skatterättsnämnden som nu har meddelat förhandsbesked i frågan.

Frågan avsåg produktion av hyresrätter med individuell mätning och debitering av varm- och kallvatten utan central förbrukning, bostadsrätter med individuell mätning och debitering av vatten som värms upp av föreningens fjärrvärmeanläggning där även central förbrukning förekommer, samt individuell mätning och debitering av el i en bostadsrättsförening där även central förbrukning förekommer.

Skatterättsnämnden fann att både utformningen och den faktiska användningen ska tillmätas betydelse vid bedömningen om byggnaden eller byggnadsdelen anses utgöra stadigvarande bostad, och ansåg att avdragsrätt för inköp och installation av anläggningar föreligger i den utsträckning som anläggningen används i sådant skattepliktigt separat tillhandahållande som är fristående bostadsupplåtelsen. Detta oaktat att el- och vattensystemen inte installerats särskilt för att säkerställa individuell förbrukning, till skillnad från själva mätarna. Avdragsrätt föreligger dock inte för den del anläggningarna nyttjas för central förbrukning i gemensamma utrymmen, eftersom anläggningarna till denna del inte ingår som en del i det skattepliktiga tillhandahållandet.

Nämnden meddelade att det faktum att anläggningarna för el och vatten är installerade i byggnader som utgör stadigvarande bostäder inte per automatik medför att anläggningarna omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad. Anledningen till den bedömningen är att användningen av anläggningarna till övervägande del avser sådan, från bostadsupplåtelsen fristående, omsättning som enligt HFD mål nr 1595-19 omfattas av skatteplikt.

Vår kommentar:

Vi välkomnar förtydligandet från Skatterättsnämnden att avdragsrätt för moms föreligger för dessa anläggningar, som används i en annars momspliktig verksamhet.

Skatterättsnämndens förhållningssätt innebär en ökad avdragsrätt för ingående moms hänförlig till dessa anläggningar i bostadsprojekt som även avser tillhandahålla individuell mätning och fakturering av el och vatten efter faktisk förbrukning. Det blir nu av yttersta vikt för fastighetsägare att särskilja kostnaden för inköp och installation av el- och vattenanläggningar för att säkerställa underlaget för sin avdragsrätt, eftersom det är den som begär avdrag som har bevisbördan för att avdragsrätt föreligger. Även om aktuellt förhandsavgörande ur en positiv aspekt ökar avdragsrätten för moms ser vi risk för en ökad administrativ börda för fastighetsbolagen att bestämma och hantera avdragsrätten.

Skatteverket har dock meddelat att de inte delar Skatterättsnämndens bedömning och att förhandsbeskedet kommer att överklagas till HFD.

Om ni vill veta mer kring hur ni ska hantera avdragsrätten i just ert projekt är ni välkomna att kontakta oss.

Mervärdesskatt

Johanna Winger
0763-49 27 09
johanna.winger@causeywestling.com 

Rasmus Robarth
0735-01 77 62
rasmus.robarth@causeywestling.com 

Särskild fastighetstaxering 2020

Under veckorna kring månadsskiftet juni/juli kommer nya taxeringsbeslut för den särskilda fastighetstaxeringen 2020. Då Skatteverket taxerar stora mängder fastigheter under en begränsad tidsperiod finns risk att felaktigheter uppstår/beslut är dåligt motiverade.

När besluten kommer är det viktigt att ni grundligt granskar dessa för att säkerställa att de baseras på korrekta uppgifter samt att era yrkanden på justeringar har accepterats. Skatteverkets kommentarer i besluten bör också genomgå noggrann genomläsning.

Vi på CauseyWestling har ett team specialiserat mot fastighetstaxering, och har stor erfarenhet av att granska och ompröva felaktiga taxeringsbeslut.

Vi kan bistå er efter era behov med allt från utbildning av personal som ska utföra taxeringsarbete, upprättande av deklarationer eller granskning av deklarationer. Om ni är intresserade av att se vilka lösningar vi kan erbjuda er är ni välkomna att kontakta oss.

Björn Nilsson
0723-27 75 22
bjorn.nilsson@causeywestling.com 

35 under 35

Vi avrundar det första halvåret av 2020 med en tillbakablick på när Fastighetsnytt under våren listade 35 personer i fastighetsbranschens nya generation. En av dem var vår medarbetare Johanna Winger.

De 35 på listan är alla kunniga, alla ambitiösa, alla med lång erfarenhet – och alla under 35 år. Johanna Winger är hos oss manager inom moms, något som hon ser som ett spännande fält eftersom reglerna kring fastighetsmoms är komplicerade. Ett av hennes mål är att bidra till rättsutvecklingen inom moms och fastigheter, framför allt avdragsrätt vid nyproduktion.

Vi är så stolta och glada över att ha Johanna i vårt team!