Underlätta koncernbidragsplaneringen

8 oktober, 2019

 

Nyhetsbrev

Oktober 2019

Problem med koncernbidragsplaneringen? Det finns en lösning som heter TOM.

Sedan de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna infördes har koncern-bidragsplaneringen blivit oerhört mycket svårare, i varje fall om man vill uppnå det mest optimala resultatet.

Detta beror på att koncernbidragen påverkar hur stora ränteavdrag ett bolag får göra. Ett mottaget koncernbidrag ökar avdragsutrymmet medan ett lämnat koncernbidrag minskar storleken på avdragsutrymmet för ränta. Till detta kommer också möjligheten att utjämna positiva räntenetton som kan påverka hur koncernbidragen bör läggas. Att göra detta arbete manuellt är komplext och tar kolossalt mycket tid.

Därför har vi alltsedan förslaget kom år 2017 utvecklat TOM (Tax Optimisation Model), ett digitalt verktyg för beräkning av ränteavdrag enligt de nya reglerna och för optimering av skattemässigt resultat.

TOM består av två delar där skatteberäkningen och ränteavdragsberäkningen upprättas i Excel medan optimeringen av koncernbidrag och räntenetton görs av flertalet algoritmer. Det förslag som algoritmerna returnerar till Excel följer en prioritetsordning som optimerar koncerners skattesituation. Med TOM är det möjligt att spåra varje beräkning på legal enhetsnivå. Det finns ingen egentlig begränsning för hur många bolag TOM kan hantera, utan det kan vara alltifrån ett bolag till hundratals.

Nu har också Skatteverket publicerat blankett N9 som behandlar hanteringen av räntekostnader enligt de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna.  Blanketten är omfattande och klargör vissa frågor som tidigare varit öppna för olika tolkningar. Enligt vår bedömning kommer blanketten likväl att behöva kompletteras med ett öppet yrkande vid deklarationsinlämningen.

Blanketten finns publicerad på Skatteverkets hemsida och ska fyllas i och bifogas till inkomstdeklarationen (INK2/INK3/INK4).

TOM beaktar den tågordning Skatteverket förespråkar i sin blankett och resultatet av beräkningen kan användas som underlag vid ifyllandet av blankett N9. Vi har även påbörjat arbetet att automatisera överföringen av resultatet från TOM till blankett N9.

Genom att ta hjälp av TOM underlättar ni koncernbidragsplaneringen i den mycket komplexa miljö som uppstått i och med de nya ränteavdrags-begränsningsreglerna samtidigt som ni sparar tid för alla de manuella beräkningar som annars måste göras för att optimera resultatet. Om ni har några frågor eller är intresserade av att höra mer om hur vi arbetar med det nya regelverket är ni välkomna att höra av er.

Gustav Ahl
Email: gustav.ahl@causeywestling.com
Tel: 0760-22 04 60
Kristian Hamberg
Email: kristian.hamberg@causeywestling.com
Tel: 0763-20 38 85

Hur kan man få mer värde för pengarna i byggprojekt?

För att kartlägga och hantera de skattefrågor som uppstor vid fastighets-investeringar har vi på CauseyWestling alltid lyft fram vikten av att involvera skatterådgivaren tidigt i bygg- och fastighetsutvecklingsprojekt.

Under Business Arena Stockholm deltog vår medarbetare Carl Westling i ett seminarium om vikten att samarbete mellan olika konsulter i ett tidigt skede vid byggprojekt. På seminariet presenterades en metod där arkitekter (www.tengbom.se), kostnadskonsulter (www.arris-ab.se) och skatterådgivare samarbetar genom hela projektet för att reducera kostnader och öka värdet av byggprojektet.

Från en skattemässig synvinkel är det viktigt att alla händelser i projektet som påverkat skatten kartläggs i ett tidigt projektskedet och att det kontinuerligt följs upp under projektets gång. Det kan röra sig om att få till rätt fastighets- och bolagsstruktur för framtida förvaltning eller avyttring (inkomstskatt och stämpelskatt). Det kan även handla om hur val av hyresgäster och verksamhet i byggnaden påverkar avdragsrätten för moms och inkomstskatt men även fastighetskatt. Även själva utformningen av byggnaden kan påverka avdragsrätten för moms, t.ex. vid beräkning av avdragsrätt i byggnader som innehåller både momspliktiga och icke momspliktiga verksamheter.

Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi kan hjälpa er i era bygg- och fastighetsutvecklingsprojekt.

Carl Westling
Email: carl.westling@causeywestling.com
Tel: 0735-30 70 29

Rättsfallsfördjupning: HFD beviljar omedelbart avdrag för fönsterbyte

I det senaste numret av SkatteNytt fördjupar sig Gustav Ahl i HFD:s beviljande av omedelbart avdrag för fönsterbyte. I domen som kom i juni i år fastslogs att endast sådana markanta förändringar som innebär en större värdeökning ska begränsa möjligheten till direktavdrag. Dock prövades inte det utvidgade reparationsbegreppet, vilket innebär att Skatteverkets restriktiva tillämpning kvarstår. Läs hela artikeln HÄR.

Missa inte höstens utbildningar!

21 oktober (Göteborg) – Frukostseminarium om moms vid nybyggnation.

I en konjunktur som gör det extra viktigt att se över alla delar av projektbudgeten blir momsen en allt viktigare parameter. Under detta kostnadsfria seminarium går vi igenom hur ett proaktivt momsarbete kan bidra till minskade projektkostnader – och hur du undviker de vanligaste fallgroparna.

23 oktober (Stockholm) – Momsutbildning med inriktning mot fastighetsbranschen.

Denna heldagsutbildning fokuserar på praktiska genomgångar av momshantering relaterat till fastigheter, där ni ges ingående kunskaper inom bl.a. jämkning, avdragsrätt för ingående moms och frivillig skattskyldighet.

5 november (Stockholm) – Ny skattelagstiftning: hur påverkas skattemässig hantering av investeringar i fastigheter vid bokslutet?

Vid bokslutet 2019 ska det för första gången tas hänsyn till den nya lagstiftningen kring ränteavdragsbegränsningar. Praktiska klassificeringsfrågor sätts härmed i en ny kontext som innebär både risker och möjligheter. Vi hjälper er på vägen och lyfter med utgångspunkt i praktiska situationer från förvärv, förvaltning och avyttring av fastigheter upp de frågeställningar som finns ur ett inkomstskatteperspektiv.

Anmäl er via länken: https://www.causeywestling.com//seminarium/

CauseyWestling samlar till Vi-skogen

STORT TACK alla ni som deltog i vårt spel Nattduellen på Business Arena Stockholm! Tillsammans bidrog ni till 120 träd till Vi-skogen som verkar i Östafrika. Vi kommer under året att samla ihop fler träd under de mässor vi medverkar i, så håll utkik i våra kommande nyhetsbrev och på sociala medier för att se hur många vi får ihop till årets slut!

Vi-skogen planterar träd för att skapa en bättre miljö och minska fattigdom. Metoden som kallas agroforestry går ut på att låta träd växa bland grödor och boskap, så att alla parter kan dra nytta av varandra. Träden ger bland annat skugga, foder till djuren, kompostmaterial – och faktiskt även fukt i marken. Ett agroforestryträd bidrar nämligen med mer vatten än det själv konsumerar. Genom att odla träd tillsammans med grödor i jordbruket kan familjer tjäna pengar nog att investera för framtiden.

Agroforestry bidrar till att återskapa ett naturligt ekosystem. Resultatet blir större skördar, ett behagligare klimat och ökad motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter. Läs mer om Vi-skogens arbete.

Missa inte vår podd Skattkammaren!

CauseyWestlings momsrådgivare Rasmus Robarth lotsar oss igenom tredje avsnittet av Skattkammaren, som kretsar kring det ständigt föränderliga skatteslaget moms, som också har ett komplext regelverk mot just fastighetsbranschen. Vilka frågor är aktuella på rättsområdet, och vilken påverkan kan detta få på fastighetsbranschen? Och hur bör man som fastighetsägare förhålla sig till de oklarheter som råder?

Gäst i studion är Johanna Winger, som arbetar som skattekonsult med inriktning mot moms.

Copyright © 2019 CauseyWestling, All rights reserved.