Att tänka på vid nedsättning, utebliven betalning eller kompensation av hyran

23 april, 2020

Nyhetsbrev

April 2020

Att tänka på vid nedsättning, utebliven betalning eller kompensation av hyran

Under rådande Covid-19-kris förekommer det att fastighetsägare sätter ned hyran och i vissa fall att betalning av hyran helt uteblir. Regeringen har även beslutat om ett stöd för att täcka del av lokalhyreskostnaden för företag inom utsatta branscher. Förslaget innebär i korthet att den hyresvärd som har lämnat hyresreduktion kan söka ersättning för del av denna. 

I dessa situationer kan det vara viktigt att hålla ordning på de skattemässiga konsekvenserna av nedsättningen, den uteblivna betalningen eller hyreskompensationen.

 

Mervärdesskatt

Om det sker en prisnedsättning av hyran ska beskattningsunderlaget för hyran minskas i motsvarande mån. Om det sker en prisnedsättning i efterhand, d.v.s. efter att en hyresavi har ställts ut till hyresgästen, måste en kreditnota utfärdas för att kunna korrigera mervärdesskatten.

För att få sätta ned den tidigare redovisade utgående momsen på grund av en kundförlust krävs att fastighetsägaren kan visa att det inte är sannolikt att betalning kommer att erhållas för en fordran. I normalfallet krävs att fastighetsägaren kan visa att köparen är betalningsoförmögen. En betalningsovilja hos hyresgästen eller tvistig fordran är alltså normalt sett inte tillräckligt.

När en fastighetsägare på grund av Covid-19 sätter ned hyran för sina hyresgäster och får kompensation från staten så kan denna kompensation ges med 50 procent av den överenskomna nedsättningen, dock med högst 25 procent av hyran. Skatteverket anser att en sådan kompensation ska vara direkt kopplad till tjänsten, d.v.s. upplåtelsen av lokalen. Om det är fråga om en skattepliktig upplåtelse, och ersättningen är avtalad exklusive mervärdesskatt, ska kompensationen ingå i beskattningsunderlaget. Mervärdesskatten ska då beräknas utifrån den på förhand avtalade hyran med avdrag för nedsättningen samt med tillägg för kompensationen.

 

Inkomstskatt

En sänkning av hyra kan innebära uttagsbeskattning för fastighetsägaren om sänkningen inte sker på affärsmässiga grunder. Om en fastighetsägare frivilligt väljer att efterskänka en redan debiterad hyra skulle detta kunna ses som ett underhandsackord. Ackordsförluster som är baserade på affärsmässiga överväganden är i normala fall avdragsgilla.

För hyresgästen är den vinst som uppkommer genom att dennes skulder till fastighetsägaren faller bort normalt sett inte skattepliktig. Vinsten ska dock reducera eventuellt inrullat underskott från tidigare år.

Om ni har några frågor kring detta är ni välkomna att kontakta oss.
 
Mervärdesskatt
Rasmus Robarth
0735-01 77 62
rasmus.robarth@causeywestling.com 

Inkomstskatt
Carl Westling
0735-30 70 29
carl.westling@causeywestling.com

Skatteverkets nya blankett N9

I år är det första gången som Skatteverkets nya blankett N9, avseende deklaration av ränteavdrag, ska fyllas i och lämnas in. Se till att börja arbeta med blanketten i ett så tidigt skede som möjligt!

I videon nedan går vi igenom hur blanketten är uppbyggd och ger er tips och råd att tänka på.

 

Reglerna kring ränteavdrag är mycket komplexa, och många frågor kan behöva redas ut för att fylla i den relativt omfattande blanketten på ett korrekt sätt.

Copyright © 2020 CauseyWestling, All rights reserved.

CauseyWestling
Blasieholmsgatan 4A
111 48 Stockholm
info@causeywestling.com