1.-A_standard_IMG

Efter ett antal månaders rykten och mer eller mindre initierade analyser från rådgivare och branschfolk, kan nu alla äntligen ta del av paketeringsutredningens rapport. Utredningen fick sitt uppdrag 2015 och presenterade idag ett antal förslag som kommer få stor påverkan på fastighetsbranschen. Hur mycket som kommer leda till konkreta lagstiftningsändringar återstår att se.

I korthet föreslår utredningen följande:

  • Beskattning (i vissa fall) av det företag som förvärvat en s.k. paketerad fastighet som om bolaget både sålt och köpt fastigheten till marknadsvärdet. Ska inte gälla vid koncerninterna omstruktureringar av andelar/aktier. Beskattningstidpunkten föreslås vara vid avyttringen av andelarna/aktierna i det fastighetsägande företaget.
  • Det fastighetsägande företaget som blir föremål för en avskattning ska även beskattas för en schablonintäkt motsvarande den stämpelskatt som skulle ha belastat transaktionen om fastigheten avyttrats som en direktförsäljning.
  • Stämpelskatt införs på fastighetsöverlåtelser som sker genom fastighetsbildningsåtgärder, men koncerninterna fastighetsöverlåtelser ska vara befriade från stämpelskatt.
  • Stämpelskattesatsen för juridiska personer sänks till 2 procent (från 4,25 procent).
  • Samtliga fastigheter som ägs i bolagssektorn ska behandlas som kapitaltillgångar, d.v.s. det kommer inte längre finnas en lagerstatus på vissa typer av fastigheter.
  • Vid underprisöverlåtelser av fastigheter (byggnad och mark) ska skattemässig kontinuitet gälla för anskaffningsvärde, skattemässigt restvärde och gjorda värdeminskningsavdrag.
  • För att motverka eventuella kringgåenden av de föreslagna avskattningsreglerna ska en anpassning ske av de regelverk som baseras på fusionsdirektivet. Kortfattat innebär ändringen att nya regler införs kring den högsta ersättning som kan betalas kontant vid dessa typer av omstruktureringar.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och tillämpas på underprisöverlåtelser efter den 30 juni 2018.

Vår kommentar

Regeringen kommer nu att gå igenom utredningens förslag och sedan skicka hela eller delar av utredningen på remiss. Om man väljer att bara begära remissyttranden på delar av utredningen kan man misstänka att de delar som utelämnas inte kommer att leda till ett lagförslag. Då förslaget leder till långtgående negativa skatteeffekter kommer säkert kritiken bli omfattande.

Det ska i sammanhanget även noteras att utredaren själv skriver i betänkandet att de föreslagna regeländringarna kommer leda till lägre fastighetspriser, minskat byggande, ett mindre fastighetsbestånd och högre hyror. Av politiska skäl är det därför inte helt omöjligt att regeringen lägger hela förslaget åt sidan.

Trots att förslagen ännu ej inneburit förändrad lagstiftning kommer detta givetvis leda till en hel del frågeställningar om hur det kan påverka er och era framtida affärer. Vi välkomnar självklart att ni kontaktar oss för att diskutera dessa frågor med oss.

Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår integritetspolicy.
Endast nödvändiga kakor