201023_IMG

Kammarrätten i Stockholm fastställde i förra veckan förvaltningsrättens dom i ett mål avseende skälig grund för fördelning av ingående moms i ett nyproduktionsprojekt upphandlat på totalentreprenad. CauseyWestling var Bolagets ombud i både beräkningar inför yrkande och i processen.

Målet avsåg hur ingående moms hänförlig till uppförande av parkeringsgarage skulle beräknas i ett nyproduktionsprojekt avseende byggnation av ett flerbostadshus med parkeringsgarage i källarplan och under kvarterets innergård. Eftersom det inte gått att fastställa hur stor del av förvärven som avsett parkeringsgaraget behöver en fördelning göras enligt skälig grund, vilken så långt som möjligt ska återspegla resursförbrukningen i de olika verksamhetsgrenarna.

Förvaltningsrätten slog fast att Bolaget lämnat en ingående redogörelse för den valda fördelningsgrunden och för de bakomliggande motiven till valet. Fördelningen utgick ifrån att Bolaget presenterat en beräkning för de kostnadsposter som bedömts direkt hänförliga till parkeringsgarage respektive bostäder, samt för de kostnadsposter som avser gemensamma förvärv hänförliga till båda verksamheterna. Skatteverket motsatte sig Bolagets fördelning av gemensamma kostnader och framförde att dessa framstår som enbart för bostädernas funktion. Förvaltningsrätten ansåg däremot att Bolaget styrkt att samtliga gemensamma utrymmen och kostnader betjänar båda de verksamheter som uppförs.

Skatteverket motsatte sig även Bolagets fördelning av kostnader för markarbete och grundarbete eftersom verket ansåg att garagets konstruktion påverkas av att det ska byggas på med bostäder och innergård. Förvaltningsrätten konstaterade dock att det inte fanns skäl att ifrågasätta Bolagets fördelning eftersom särskilda markarbeten utförts till följd av garagets utformning.

Förvaltningsrätten ansåg vidare att Bolaget presenterat omfattande underlag till stöd för sin fördelning och att det inte finns skäl att ifrågasätta dess fördelning till aktuellt parkeringsgarage. Bolaget har därmed gjort sannolikt att dess beräknade fördelning ger det mest exakta resultatet av hur projektets kostnader ska fördelas, varför det inte finns skäl att frångå Bolagets fördelning på det sätt som Skatteverket gjort i sitt omprövningsbeslut.

Vår kommentar

Aktuell dom är en av få nytillkomna kammarrättsdomar i frågan om skälig grund, och att utröna rättsläget i dessa frågor är av yttersta vikt. Moms vid bostadsutveckling är en stor kostnad och en korrekt hantering av ingående moms är väsentlig för projektets vinstmarginal.

Enligt vår uppfattning är det tydligt vad som varit särskilt avgörande i domstolens bedömning, nämligen det underlag som presenterats i samband med redovisningen av vald fördelningsgrund. Med utförligt, omfattande och tillförlitligt underlag finns goda möjligheter att styrka sin avdragsrätt.

Vi hoppas att den aktuella domen får Skatteverket att revidera sina schabloniserade uppskattningar, vilka grundar sig på dom från 2009, till förmån för ett mer uppdaterat  tillvägagångssätt grundat på beräkningar utifrån faktiska sakförhållanden. De senaste åren har vi från Skatteverkets sida sett ett allt mer aggressivt förhållningssätt i dessa frågor, där de allt som oftast frångår fastighetsbolagens fördelningar till fördel för egna beräkningar.

Vårt mål vid beräkning av fördelningsgrund är alltid att förankra kostnader hänförliga till respektive verksamhet i projektets faktiska och unika omständigheter och de förhållanden som råder på aktuell fastighet. Detta gäller oavsett om den momspliktiga verksamheten i projektet avser parkeringsgarage eller lokaler, eller både och. Denna uppfattning verkar nu även domstolen dela vilket är mycket positivt.

Önskar ni hjälp vid fördelning av ingående moms i ny-, till- eller ombyggnationsprojekt med blandad verksamhet så tveka inte att höra av er till någon av oss i CauseyWestlings momsgrupp.

Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår integritetspolicy.
Endast nödvändiga kakor