1.-A_standard_IMG

Kammarrätten har i en dom (mål.nr 6611-14) den 19 oktober 2016 avgjort att kapitalvinsten vid 22 st avyttringar av andelar i en oäkta bostadsrättsförening ska vara skattefria för det avyttrande bolaget.

Kammarrätten anser inte att det finns stöd för att de avyttrade andelarna ska betraktas som lagertillgångar i det avyttrande bolaget, vare sig med hänsyn till reglerna om handel med fastigheter eller med utgångspunkt i de allmänna bestämmelserna om tillgångar som innehas i omsättningssyfte och av sådant skäl ska utgöra lager. Vidare anser Kammarrätten att innehavet av nämnda andelar inte heller kan anses utgöra lager av det skälet att förvärvaren av andelarna har redovisat andelarna som lagertillgångar i sin ägo.

Utgångspunkten i frågeställningen är om de sålda andelarna ska betraktas som lagerandelar eller näringsbetingade kapitaltillgångar. Ska de betraktas som lager är en avyttring av dessa skattepliktiga. Om de istället ska betraktas som näringsbetingade kapitaltillgångar är en avyttring skattefri.

Skatteverkets inställning i processen har varit att andelarna ska betraktas som lagertillgångar hos det avyttrande bolaget p.g.a i huvudsak följande omständigheter:

  1. Man ska ta ställning till samtliga transaktioner vid bedömandet av om bolaget ska anses bedriva handel med fastigheter. I detta fall har 22 st förvärv och 22 st avyttringar av samma andelar genomförts.
  2. Det bolag som förvärvade andelarna (ett systerbolag till det avyttrande bolaget) hade i sin redovisning behandlat andelarna som lager och det är osannolikt att det avyttrande bolaget har haft ett annat syfte med sitt innehav än att omsätta dessa.

I domskälen prövar Kammarrätten huruvida de avyttrade andelarna ska anses utgöra lager hos det avyttrande företaget med utgångspunkt i den allmänna definitionen av lagertillgångar (en tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning). Kammarrättens anser att specialbestämmelserna avseende lagertillgångar i byggnadsrörelse och handel med fastigheter inte är tillämpliga i målet, men att den praxis som finns avseende dessa regler kan tjäna som en slags vägledning.

I prövningen av om andelarna ska anses utgöra lager enligt allmänna bestämmelser anger Kammarrätten att det ska ha varit fråga om en omsättning som varit regelbunden, varaktig och med viss omfattning.

Bolaget förvärvade nämnda 22 st andelar vid ett och samma tillfälle och avyttrades en månad senare till ett systerbolag. Några andra transaktioner har inte skett i bolaget som har framkommit målet och det har därför inte varit fråga om en verksamhet som bedrivits regelbundet och varaktigt.

Den korta innehavstiden talar starkt för att syftet med förvärven av andelarna har varit att omsätta dessa, men syftet i sig menar Kammarätten inte tillräckligt för att de omsatta andelarna ska utgöra lagertillgångar.

Att systerbolaget redovisat andelarna som lagertillgångar efter förvärvet har ingen betydelse i denna bedömning.

Sammantaget ansåg således Kammarrätten att det inte finns några grunder för att anse att de avyttrade tillgångar kan betraktas som lagerandelar. Då de istället utgör kapitaltillgångar och det är fråga om andelar som inte är marknadsnoterade så ska de betraktas som näringsbetingade. Vinsten vid avyttringarna är därmed skattefri för det avyttrande bolaget.

Vår kommentar

Givet senaste tidens domar och förhandsbesked från Skatterättsnämnden i ärenden rörande ”paketering” av fastigheter är utgången i målet inte oväntad.

Skatteverket har drivit frågan en längre tid där verket försökt motivera en beskattning av sålda andelar i dotterföretag med både utgångspunkt i specialbestämmelserna om byggnadsrörelse/handel med fastigheter och de allmänna bestämmelserna om lagertillgångar.

I de domar som kommit under senare tid som är resultatet av detta drivande från Skatteverkets sida har domstolarna gått emot Skatteverket. I domskälen har det dock i de allra flesta fall varit otydligt hur domstolarna och Skatterättsnämnden ställt sig i frågan kring just tolkningen av de allmänna bestämmelserna om lagertillgångar i dessa typsituationer.

Även om utgången i den aktuella Kammarrättsdomen inte är förvånande är det därför välkommet med ett resonemang kring de allmänna lagerbestämmelserna och en motivering kring varför dessa inte är tillämpliga.

I detta sammanhang vill vi påminna om den pågående s.k. ”paketeringsutredningen”, där utredaren kommer lägga fram ett förslag om eventuellt införande av nya regler i mars 2017. Utredningen har till syfte att bl.a. kartlägga huruvida nuvarande möjligheter att avyttra fastigheter skatteneutralt genom interna omstruktureringar av fastigheter och efterföljande skattefria avyttringar av dotterbolagsaktier missbrukas. Direktivet innefattar även att presentera möjliga lagändringar i syfte att förhindra ett eventuellt missbruk.

Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår integritetspolicy.
Endast nödvändiga kakor