1.-A_standard_IMG

Skatteverket har i ett ställningstagande den 20 mars 2015 (dnr 131 164764-15/111), bedömt innebörden av 18 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) som anger att utgifter för reparation och underhåll av inventarier får dras omedelbart. Skatteverket anser att det krävs att utgifter för reparation och underhåll av inventarier har kostnadsförts i räkenskaperna för att omedelbart avdrag ska medges skattemässigt. Har utgifterna istället aktiverats i räkenskaperna ska de dras av genom årliga värdeminskningsavdrag enligt principerna för räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdesavskrivning.

Enligt 14 kap. 2 § 2 st. IL ska utgifter dras av som kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed, om inte något annat är särskilt föreskrivet i lag. I enlighet med 18 kap. 2 § IL finns det en valmöjlighet för avdragsrätten för reparation och underhåll av inventarier eftersom ordet ”får” används. I prop. 1999/2000:2, del 2 s. 231 ändrades ordalydelsen i 18 kap. 2 § IL från ”skall” till ”får” med bland annat skälet att utgifter för reparation och underhåll enligt god redovisningssed får aktiveras i räkenskaperna. Skatteverket anser att syftet med det ändrade ordvalet utgör en förtydligad koppling till redovisningen, eftersom utgifterna får dras av omedelbart eller aktiveras i redovisningen.

Vår kommentar

I Skatteverkets ställningstagande klargörs att inventarier hör till ett område där det föreligger ett samband mellan redovisning och beskattning. Ordet ”får” i 18 kap. 2 § IL medför alltså ingen valfrihet vad gäller den skattemässiga hanteringen av reparation och underhåll av byggnadsinventarier, utan hanteringen ska följa redovisningen. En skillnad föreligger vid en jämförelse med ”får” i 19 kap. 2 § IL, där det tydligt framgår att utgifter för reparation och underhåll av en byggnad, skattemässigt, kan dras av omedelbart oavsett hur de har behandlats i räkenskaperna.

I och med denna skillnad är det viktigt att särskilja vad som utgör reparation och underhåll av byggnaden och av inventarier vid ombyggnationer, samt vara noggrann med hur utgifterna behandlas i redovisningen. De bolag som tillämpar K3, s.k. komponentavskrivningar, bör observera att utgifter som tidigare kan ha kostnadsförts direkt, nu kan komma att redovisas som tillgångar, vilket kan medföra ändrade avdragsmöjligheter skattemässigt.

Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår integritetspolicy.
Endast nödvändiga kakor