Skatteverket har kommit med ett ställningstande om jämkningsskyldighet vid verksamhetsöverlåtelser

Frågan om huruvida jämkningsskyldighet ska övertas vid verksamhetsöverlåtelse har under lång tid omgärdats av ovisshet. I ett ställningstagande har nu Skatteverket klargjort att jämkningsskyldigheten vid verksamhetsöverlåtelser enligt dem ska övergå till köparen. Ställningstagandet ger uttryck för en vid tolkning kring vad som kan anses vara en momsmässig verksamhetsöverlåtelse, något som kan ge momskonsekvenser för fler fastighetstransaktioner än tidigare.

För fastigheter förvärvade genom fastighetsöverlåtelser är det sedan tidigare fastslaget av både Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och EU-domstolen att en köpare inte är skyldig att jämka tillbaka avdrag som en tidigare fastighetsägare gjort, då det strider mot EU:s momsdirektiv. Frågan om samma bedömning även kan tillämpas på fastigheter som förvärvas i samband med verksamhetsöverlåtelser har dock förblivit obesvarad då den hittills inte prövats i högsta instans.

Med anledning av detta oklara rättsläge har Skatteverket i ett ställningstagande tydliggjort sin ståndpunkt i frågan. I ställningstagandet anförs att skyldighet att jämka ska kunna övertas vid verksamhetsöverlåtelser samt att detta bedöms vara förenligt med mervärdesskattedirektivet. Det förtydligas även i vilka fall av fastighetsförsäljningar som Skatteverket anser det vara fråga om verksamhetsöverlåtelser.

Skatteverkets huvudsakliga argument till varför jämkningsskyldigheten ska övergå vid en verksamhetsöverlåtelse är för att köparen i dessa fall inträder i säljarens rättigheter och skyldigheter. Skatteverket menar att detta även gäller skyldigheten att jämka.

Vidare framförs att försäljning av en fastighet kan anses ingå i en verksamhetsöverlåtelse i det fall den frivilliga skattskyldigheten övergår till köparen och köparen har för avsikt att fortsätta uthyrningsverksamheten enligt reglerna om frivillig skattskyldighet. Enligt Skatteverket finns en sådan avsikt om köparen inte omedelbart avvecklar den skattepliktiga uthyrningsverksamheten genom att exempelvis använda fastigheten i egen verksamhet eller omvandla lokalerna till bostäder. Skatteverket anser slutligen att köparen inte måste överta andra delar av verksamheten än den skattepliktiga uthyrningsverksamheten för att det ska vara fråga om en verksamhetsöverlåtelse.

Vår kommentar

Då varken HFD eller EU-domstolen behandlat frågan om huruvida jämkningsskyldighet kan övertas vid en verksamhetsöverlåtelse är det välkommet att Skatteverket tydliggör sin uppfattning om saken.

Vid försäljning av fastigheter som omfattas av frivillig skattskyldighet bör både köpare och säljare även fortsättningsvis vara uppmärksamma på vilken part som kan anses vara jämkningsskyldig utifrån de investeringar som gjorts på fastigheten och köparens tilltänkta användning av fastigheten. Eftersom det för köpare och säljare av fastigheter finns andra skäl som inverkar på huruvida en överlåtelse bestäms ske genom en ren fastighetsöverlåtelse eller ett bolagsförvärv är det viktigt att vara medveten om att även en ren fastighetsöverlåtelse enligt Skatteverket kan anses utgöra en verksamhetsöverlåtelse i momshänseende.

Vi noterar vidare att Skatteverkets tolkning av vad som utgör en verksamhetsöverlåtelse innebär en extensiv tolkning av bestämmelsen. Enligt vad Skatteverket i andra sammanhang har uttalat ska frågan om vad som utgör en verksamhetsöverlåtelse tolkas restriktivt och bara tillämpas när det klart framgår att förutsättningarna för tillämpning av bestämmelsen är uppfyllda. Det aktuella ställningstagandet innebär således att Skatteverket anser att det klart framgår att transaktionen utgör en verksamhetsöverlåtelse i det fall en fastighet överlåts och köparen inte omedelbart avvecklar säljarens uthyrningsverksamhet.

Eftersom det är vanligt att köparen vid handel med kommersiella fastigheter i någon mån tar över säljarens (ofta skattepliktiga) uthyrningsverksamhet innebär Skatteverkets tolkning att det vid de allra flesta fastighetstransaktionerna skulle vara fråga om en momsmässig verksamhetsöverlåtelse – även om parterna valt att fastighetsöverlåtelsen civilrättsligt ska ske som en ren fastighetsöverlåtelse och inte genom ett bolagsförvärv.

Då detta är Skatteverkets tolkning och frågan om vilken part som ska anses vara jämkningsskyldig i dessa fall inte prövats i högre instans rekommenderar vi att momsmässiga utredningar görs i samband med transaktioner av fastigheter som omfattas av frivillig skattskyldighet, då det kan få betydande effekter för både köpare och säljare oavsett om Skatteverkets åsikt kommer befästas i praxis eller inte.

Har ni några frågor kring momshanteringen vid fastighetstransaktioner är ni välkomna att kontakta oss. För mer information om jämkning (fr.o.m. 1 juli 2023 benämnt som justering), se vår sida för VAT Adjustment Tool.

Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår integritetspolicy.
Endast nödvändiga kakor