1.-A_standard_IMG

Fastighetsägarnas insamling av information för den allmänna fastighetstaxeringen 2013 pågår nu för fullt. 1 november är sista inlämningsdag, såvida inte anstånd har begärts.

En sak som vi redan nu märker att många missar är hanteringen av fastigheter som genomgår genomgripande ombyggnationer.

Vid fastighetstaxering värderas byggnad under uppförande normalt till hälften av nedlagd kostnad. I sina nyligen utfärdade allmänna råd (SKV A 2012:13) anger Skatteverket att hyreshus eller industribyggnader som genomgår genomgripande ombyggnader, och byggnaderna eller lägenheterna i denna till övervägande del har evakuerats, bör taxeras som under uppförande. Detsamma gäller där tillbyggnad pågår och den ursprungliga byggnadsdelen inte kan utnyttjas eller till övervägande del står tom.

Vid denna bedömning finns det många kostnader som inte ska ingå i bedömningen, vilket gör det viktigt att granska nedlagda utgifterna för att få så låg fastighetsskatt som möjligt. Detta blir extra intressant för många ägare då det inte finns någon hyresgäst att vidaredebitera skatten till. Efter avslutat projekt ska dessutom byggnadens värdeår jämkas utifrån nedlagda kostnader, och vi ser att denna jämkning ofta blir fel då fastighetsägarna dels anger fel kostnader och dels låter Skatteverket jämka värdeåret utifrån en schablon som inte speglar den aktuella byggnadens nybyggnadskostnad.

Vi märker i vårt arbete att många fastighetsägare har bra underlag för att ta fram uppgifter om total hyra, och att de har goda kunskaper om fastighetsvärdering. Ofta saknas dock kunskap om regelverket för fastighetstaxering vilket gör det svårt att översätta kunskaperna till ett korrekt och optimerat yrkande. Detta leder i förlängningen till ökade skattekostnader för både fastighetsägare och hyresgäster.

Inför den allmänna fastighetstaxeringen hjälper vi er gärna att sammanställa informationen om fastigheterna till färdiga deklarationer och yrkanden. Korrekta uppgifter om hyror och ytor i byggnaden ska redovisas, relevanta investeringskostnader ska anges och yrkanden om säregna förhållanden som påverkar värderingen måste formuleras.

Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår integritetspolicy.
Endast nödvändiga kakor