Fastighetsskatt

Taxeringsvärdet för en fastighet beräknas utifrån schabloniserade modeller baserade på fastighetsägarens deklaration. Ett sådant förfarande ger sällan ett helt korrekt resultat i det enskilda fallet, och det är därför av stor vikt att fastighetsägaren känner till och deklarerar sina fastigheters förhållanden optimalt. Vi besitter unik förståelse för fastigheter, byggkostnader och lagstiftning och kan hjälpa er att få så korrekt fastighetsskatt som möjligt.

Deklarationer – allmän, förenklad och särskild fastighetstaxering

Vid den allmänna och förenklade fastighetstaxeringen (AFT och FFT) görs en allmän översyn av fastigheters förhållanden. Vid en förenklad fastighetstaxering ska alla hyreshusenheter deklareras till Skatteverket. Vid en allmän fastighetstaxering ska utöver hyreshus även industrienheter och specialenheter deklareras. Om er fastighet sedan den senaste taxeringen genomgått en förändring, exempelvis en ombyggnation, kan det innebära en kraftigt förändrad beskattning. Vi hjälper er med utredningar och framtagande av underlag till deklarationer, så att den allmänna fastighetstaxeringen leder till korrekt skatt och en enkel process. En AFT eller FFT sker var tredje år.

Utöver den allmänna och förenklade fastighetstaxeringen kan era fastigheter komma att behöva deklareras till Skatteverket varje år om fastigheten har en nytaxeringsgrund. Detta kan t.ex. vara att ej oväsentliga investeringar gjorts eller att fastighetsombildning skett. Vi kan bistå er med hjälp att upprätta eller granska deklarationer alternativt med utbildning av någon som ska utföra deklarationsarbete.

Omprövningar – värdeår och säregna förhållanden

Taxeringsvärdet påverkas av ett antal olika faktorer, såsom fastighetens värdeår, byggrätter, hyror och andra säregna förhållanden. CauseyWestling har tagit fram effektiva metoder för att analysera dessa faktorer och ta fram underlag för att uppnå ett korrekt taxeringsvärde. Vi arbetar bland annat med omprövningar av beslutade värdeår efter en ombyggnation, justeringar på grund av avvikande byggrätt, samt beräkningar av jämförelsehyror eller andra förhållanden som gör att er fastighet har ett för högt taxeringsvärde.

Översyn och utbildning

Skatteverkets beslut om fastighetsskatt kan omprövas i fem år bakåt i tiden, och det finns därmed goda chanser både att få tillbaka felaktigt inbetald fastighetskatt och att reducera framtida skattekostnader. Vid en översyn av fastighetsägares hela bestånd hittar vi vanligtvis flera fastigheter med för höga taxeringsvärden. Vidare erbjuder vi generell rådgivning och skräddarsydda utbildningar, samt bistår givetvis vid eventuell processföring mot myndighet.

Låter det intressant?

Kontakta ansvarig för fastighetstaxeringsgruppen:

Björn Nilsson
bjorn.nilsson@causeywestling.com
0723-27 75 22

Kontakta oss