Inkomstskatt

Våra experter bistår med råd i skattefrågor vid alla situationer som ett fastighetsbolag ställs inför, både vid större investeringar och i den dagliga hanteringen. Hos oss har vi ett eget team som är specialiserat inom inkomstskatt.

Transaktioner

Vid försäljningar och förvärv av fastigheter behöver man ta ställning till olika typer av skattefrågor. Vi har lång erfarenhet av due diligence-utredningar innefattande att kartlägga historiska och aktuella riskmoment i transaktioner. Detta är viktiga frågor att ta ställning till inför en transaktion och i SPA-förhandlingar. Därtill  lyfter vi även fram eventuella möjligheter till skatteoptimering i själva transaktionsförfarandet och i den framtida hanteringen av det som förvärvats.

Strukturrådgivning och skattemodellering

För en koncern är det av största vikt att ständigt se över och planera sina skattepositioner och strukturella organisation. Mycket kan gå förlorat, eller utvecklas till risker, om inte både helhet och detaljer tas hänsyn till. Vårt team har välutvecklade metoder för att i ett långsiktigt perspektiv prognostisera, optimera och säkerställa riktigheten och förmånligheten i koncerners skattehantering.

Redovisning

Skatt och redovisning är tätt sammankopplat, och de beslut som tas i det ena benet kan ge påtagliga konsekvenser i det andra. Vi har erfarenhet av rådgivning också inom fastighetsbranschens redovisningsfrågor, exempelvis rörande komponentuppdelning och K3, och ser med en helhetsbild till att korrekthet och optimering inom båda områden säkerställs.

Deklarationer

Fastighetskoncerner innefattar ofta ett stort antal dotterbolag, vilka ställs inför komplexa skattemässiga frågor inför och under deklarationsperioden. Ofta blir det fel när avskrivningar och direktavdrag för en viss byggnad eller anläggning ska beräknas, vidare ska möjligheterna till ränteavdrag tas ställning till. Vi hjälper till med att granska upprättade deklarationsutkast för att säkerställa korrektheten och kontrollera att inga möjligheter går förlorade.

Vi har därtill lång erfarenhet av tillhandahållande av skräddarsydda utbildningar rörande inkomstskatt. Skulle det bli aktuellt hjälper vi givetvis till att formulera remissyttranden, förhandsbesked och kommunikationer med myndigheter, samt eventuell processföring i förvaltningsdomstol.

Räntemodellering

Genom de nya ränteavdragsbegränsningsregler som införts har fastighetskoncerners skatteberäkningar och inte minst koncernbidragsplaneringar försvårats avsevärt. Vi har därför tagit fram TOM, som är ett digitalt verktyg för beräkning av ränteavdrag och optimering av skattemässigt resultat. Läs mer om TOM och våra andra digitala lösningar.

För att ytterligare motverka negativa effekter av de nya reglerna kan vi även hjälpa till med att se över er finansiering, ge förslag på omstruktureringar samt optimera era värdeminskningsavdrag.

Låter det intressant?

Kontakta ansvarig för inkomstskattegruppen:

Carl Westling
carl.westling@causeywestling.com
0763-39 66 23

Kontakta oss