Mervärdesskatt vid fastighetsutveckling och förvaltning

Tillämpning av reglerna för mervärdesskatt vid fastighetsutveckling och förvaltning är ofta komplicerad med många specialregler och tvetydig rättspraxis.

Tillämpning av reglerna för mervärdesskatt på fastighetsområdet är ofta komplicerad med många specialregler och tvetydig rättspraxis. För en fastighetsaktör är det viktigt att så tidigt som möjligt i utvecklingsprojekt och även löpande se över momshanteringen för att inte riskera att missa avdragsgill ingående moms, vilken ofta uppgår till så stora belopp att den kan utgöra hela vinstmarginalen.

För att erhålla avdrag för ingående moms ska fastighetsaktören kunna styrka sin avdragsrätt. För detta krävs väl underbyggda bevisunderlag och dokumentation.

Detta är särskilt viktigt när det bedrivs så kallad blandad verksamhet och en beräkning av andelen avdragsgill moms i ett projekt ska göras enligt de svårtillämpade reglerna för skälig grund. Många fastighetsaktörer använder antingen schabloner eller entreprenörers uppdelningar, vilket ofta leder till att dessa går miste om potentiella momsavdrag de egentligen skulle kunna ha rätt till. Vår kombinerade kunskap om skatterätt och byggteknik ger unika förutsättningar att ta fram detaljerade underlag som kan användas vid kommunikation med myndigheter.

Oavsett om ni befinner er i fasen att ta fram interna kalkyler och vill ta reda på vilken potential som finns, eller om ni håller på att slutföra era projekt och förbereder er för att skicka in den första mervärdesskattedeklarationen, kan vi utifrån projektets unika förutsättningar beräkna hur stor del av investeringsmomsen som berättigar till avdrag.

Ofta kan frågor kring hantering av tidiga projekterings-, rivnings- eller saneringskostnader uppstå vid utveckling av fastigheter. Vi kan i ett tidigt skede se över både hanteringen av enskilda kostnader och hanteringen inom hela koncernstrukturen samt eventuella andra frågor som kan tänkas uppstå, t.ex. omvänd byggmoms och avdragsrätt inför uppförande.

Vi har särskild expertis inom fastighetsmoms och för att driva de ofta nödvändiga skatteprocesserna inom momsområdet. Vi bistår självklart även med momsregistreringar, ansökan om frivillig beskattning under uppförandeskede, parkeringslösningar och rådgivning till samfällighetsföreningar kring förvaltning av gemensamhetsanläggningar.

När det gäller den löpande förvaltningen av fastigheter kan det också finnas stora fördelar med att se över hanteringen av den ingående mervärdesskatten på driftkostnader. Vi hjälper till att beräkna fördelningsnycklar även för driftmomsen, vilket säkerställer en korrekt hantering samt att inga möjligheter till avdragsgill ingående moms tappas bort på vägen.

För den löpande momshanteringen på fastighetsområdet är det även viktigt att hålla koll på justering av avdrag (tidigare benämnt jämkning). Utöver att fastighetsbolag enligt lag behöver dokumentera sina fastighetsinvesteringar och bevara denna dokumentation i upp till 17 år kan det även finnas stora momsavdrag att göra som lätt missas. Vi erbjuder den marknadsledande digitala lösningen för justering av avdrag som idag används av flera av Sveriges största fastighetsbolag. Läs mer om VAT Adjustment Tool här.

ARTIKEL
Skatteverkets fördelning av ingående moms underkänns
Frågor eller funderingar?
Välkommen att kontakta oss
TILL KONTAKTUPPGIFTER