Inkomstskatt

Inkomstskatt för företag (bolagsskatt) beräknas utifrån ett komplext och föränderligt regelsystem som ställer höga krav på de som är ansvariga för skattefunktionen på företaget. Oavsett vilka skattefrågor ni ställs inför kan vårt specialistteam inom inkomstskatt säkerställa en korrekt hantering och ge er kännedom om olika förbättringsmöjligheter och vägval.

Allmänna frågor inom inkomstskatt och bolagsskatt

Är en utgift avdragsgill eller inte? När ska en intäkt tas upp till beskattning? Grundläggande men inte alltid lättbesvarade frågor som ni kan känna er trygga med att våra experter inom inkomstskatt hjälper er med. Vi har lång erfarenhet och heltäckande kompetens, inte minst mot fastighetssektorn där vi efter snart 20 års specialiserad skatterådgivning har den genomgripande förståelse som behövs för de ofta mycket komplexa frågor som kan uppstå för fastighetsbolag. Vi bistår även vid frågor från Skatteverket, omprövningar, processer i domstol, ansökningar om förhandsbesked – frågeställningarna som kan uppstå kopplat till inkomstskatt är många och varierande. Självfallet är den rådgivning ni får alltid flexibel och skräddarsydd efter just era förutsättningar och behov. Har ni ett specifikt problem som ni behöver hjälp med? Eller behöver ni långsiktigt stöd för att löpande hantera diverse skattefrågor inom inkomstskatt? Vi har rätt lösning för er.

Koncernbeskattning och omstrukturering

Det är viktigt att strukturera koncernen på ett sådant sätt att maximal resultatutjämning uppnås och att underskott inte förloras i samband med ägarförändringar. Vid omstruktureringar kan det av skatteskäl många gånger vara förmånligt att använda sig av andra överlåtelseformer än aktieöverlåtelser t.ex inkråmsöverlåtelse, fusion, fission och partiell fission. Genom att i ett tidigt skede ta hjälp av våra specialister på inkomstskatt kan en optimal skattesituation uppnås och onödiga skattekostnader undvikas.

Koncernbidragsplanering och optimering av ränteavdrag

Koncernbidrag är en förmånlig möjlighet att utjämna resultat inom en koncern, vilket i förlängningen ger en stor påverkan på det slutliga utfallet av koncernens inkomstskatt. Med gällande ränteavdragsregler har dock koncernbidrag blivit mycket mer komplexa och tidsödande att beräkna och planera. Hänsyn måste tas till varje koncernbolags räntekostnader eftersom koncernbidrag ger en direkt effekt på hur stora ränteavdrag som får göras. Att manuellt och på kort tid genomföra den stora mängd komplicerade beräkningar som krävs är en utmaning, och risken är stor att det blir fel eller resulterar i ett ogynnsamt resultat. Som en del av vår rådgivning har vi därför utvecklat den digitala lösningen TOM. Det är ett intelligent verktyg som inte bara säkerställer bästa möjliga koncernbidragsplanering i er koncern, utan även kan användas för att beräkna effekten av hur olika åtgärder kan reducera underlaget för inkomstskatt. Tillsammans med våra kunniga rådgivare kan vi skräddarsy en skattehantering som passar just er koncern. Har ni behov av ökade avskrivningar eller funderar ni på effekten av URB kontra primäravdrag? Vill ni prognostisera för er skattesituation i samband med omläggning av finansiering eller förvärv och avyttring? – TOM räknar snabbt ut vad som är bäst för er.

Fastighetsutveckling – beakta skatteeffekter från start

Det är inte alltid lätt att överblicka alla skattekonsekvenser vid ett stort utvecklingsprojekt. Men även om det sällan är skatten som styr i vilken ordning olika steg i projektet fortlöper kan det finnas stora vinster i att genomlysa skatteeffekterna redan på ett tidigt stadium. Kanske ska ni riva gamla industribyggnader för att bygga bostäder? Vilka blir skatteeffekterna av att först riva och sedan stycka av? Är det lämpligare med fastighetsreglering än överlåtelse? Vi diskuterar, analyserar och skräddarsyr strukturrapporter i ett skatteperspektiv som hjälper er på vägen. Givetvis beaktar vi inkomstskatt, såväl som stämpelskatt, moms och fastighetsskatt i våra analyser.

Transaktioner – Ser ni möjligheterna?

Identifiering av skatterisker och hantering i SPA är A och O i en transaktion, men det är inte alla som också fångar upp de möjligheter som ofta följer med förvärv av bolag och fastigheter. Med fokus både på risker och möjligheter tar vi fram en analys som inte bara kan användas i sedvanliga transaktionssammanhang, utan även efter ett förvärv för att till exempel återfå retroaktivt betald inkomstskatt, fastighetsskatt, stämpelskatt eller moms. Har det gjorts investeringar, utrangeringar och bolagsombildningar är det ofta värdefullt att utreda och sammanställa värdena inför en transaktionsprocess. Vi hjälper er se till så att inga skattemöjligheter faller mellan stolarna mellan förvärv och förvaltning. Har ni redan anlitat en skatterådgivare för transaktionen? Vi erbjuder oss att kostnadsfritt gå igenom befintliga datarum för att identifiera framtida möjligheter. Vi kallar denna rådgivningstjänst för Green Flag.

Korrekt deklaration för rätt inkomstskatt

Deklarationsdags och huvudbry? Vi vet att det är både tidsödande och svårt att fylla i bolagets inkomstdeklarationer. Dels uppstår ofta komplexa skattemässiga frågor inför och under deklarationsperioden, dels är det också förenat med stora risker och höga straffbelopp om deklarationerna fylls i fel. Hos oss får ni hjälp med allt från upprättande av deklarationerna, till granskning och kontroll av de deklarationer ni själva fyllt i. Vi kan också stödja er i framtagandet av allehanda relevanta bilagor, till exempel BRB-bilagor och N9-blanketter. Vi anpassar rådgivning och understöd till era deklarationer efter era behov. Som oberoende rådgivare är vi också ett viktigt komplement till de frågeställningar kring redovisningen som påverkar beskattningen och som ofta diskuteras med till exempel revisor.

Frågor om inkomstskatt?

Välkommen att kontakta oss med dina frågor, så återkommer vi till dig så snart vi kan.

ARTIKEL
Få kontroll över skattekostnader i fastighetsprojekt
Frågor eller funderingar?
Välkommen att kontakta oss
FLER KONTAKTUPPGIFTER
Vi använder cookies för webbplatsens funktion och för analys. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies som beskrivs i vår integritetspolicy.
Endast nödvändiga kakor