1.-A_standard_IMG

Vad är fördelningsnyckel?

Vid blandad verksamhet, det vill säga när ett bolag tillhandahåller både momspliktiga och icke momspliktiga varor eller tjänster får avdrag för ingående mervärdesskatt endast göras för de kostnader som är hänförliga till den momspliktiga verksamheten. Det uppstår dock ofta gemensamma kostnader som är hänförliga till de båda verksamhetsgrenarna. Om det vid förvärvet inte går att fastställa hur stor del av den ingående mervärdesskatten som är hänförlig till den momspliktiga verksamheten, ska den ingående mervärdesskatten bestämmas efter uppdelning enligt s.k. skälig grund (8 kap. 13 § ML).

En sådan frågeställning kan bli aktuell vid uthyrning av fastigheter, då det är vanligt att fastighetsägaren är frivilligt skattskyldig endast för viss del av uthyrningen, och att en annan del som uthyrs omfattas av reglerna för icke momspliktig fastighetsupplåtelse. Fastighetsägaren bedriver således en blandad verksamhet och uppdelning av den ingående mervärdesskatten för gemensamma kostnader ska då ske efter skälig grund.

För att bestämma avdragsrättens storlek enligt bestämmelsen om skälig grund ska en s.k. fördelningsnyckel användas. En fördelningsnyckel kan beräknas utifrån många olika faktorer, men det vanligaste tillvägagångssättet är att fastställa den med utgångspunkt i årsomsättningen. Det finns inga direkta begränsningar i mervärdesskattelagen för vilken fördelningsnyckel som ska tillämpas, utan kriteriet begränsar sig till att det är den som mest exakt återspeglar användningen av en anskaffning som ska vara aktuell. Det innebär att fördelningsnycklar såsom exempelvis lokalyta, lönekostnader eller produktionskostnader kan bli aktuella att tillämpa.

Vår kommentar

Vår uppfattning är att många fastighetsbolag, framförallt vid ny-, till-, eller ombyggnationer, går miste om möjligheten att minska sina momskostnader, och därmed förbättra marginalerna, genom att inte se över sin fördelningsnyckel. Vid uthyrning av fastigheter där vissa hyresgäster bedriver momspliktig verksamhet och vissa icke momspliktig verksamhet, samt vid uthyrning av bostäder (vilken inte är momspliktig), finns möjlighet att beräkna den ingående mervärdesskatten på olika sätt.

I fall då momspliktiga och icke momspliktiga verksamheter bedrivs på separata ytor i en fastighet är det vanligt att en fastighetsägare beräknar sin fördelningsnyckel baserat på yta. Vid ny-, till- eller ombyggnation av en fastighet är det vanligt att produktionskostnaderna för att färdigställa verksamhetslokaler är större än kostnaderna för att färdigställa bostäder. Att utforma en fördelningsnyckel baserat på fastighetens yta kan i de fallen därför bli snedvridet och leda till stora momskostnader.

Med vår kompetens inom momsområdet, kombinerat med specialistkunskaper inom analysering av byggkostnader, hjälper vi er gärna med att se över era fördelningsnycklar så att ni får den nyckel som är mest rättvis för just er, och hjälper er därigenom att undvika omotiverade momskostnader.