2020-09-24_IMG

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu avgjort frågan om avdragsrätt för ingående moms på reparations- och underhållsåtgärder föreligger i samband med byte från en momspliktig till en icke momspliktig hyresgäst. I målet nekas fastighetsbolaget avdrag för ingående moms för åtgärderna med hänvisning till att avdragsrätten för ingående moms inte föreligger när den momspliktiga upplåtelsen upphör.

HFD 2412-2414-19

Frågan i målet gällde huruvida avdragsrätt förelåg för ingående moms på kostnader för reparation och underhåll av lokaler som tidigare använts för momspliktig uthyrning men som efter renovering använts till uthyrning undantagen från momsplikt.

Fastighetsbolaget hyrde ut lokaler till flera hyresgäster som bedrev momspliktig verksamhet och upplåtelserna omfattades av frivillig skattskyldighet. I april 2015 tecknade fastighetsbolaget hyreskontrakt med en ny hyresgäst undantagen från momsplikt, under sommaren 2015 påbörjades renovering av fastigheten och under 2016 flyttade den nya hyresgästen in.

Fastighetsbolaget yrkade avdrag för ingående moms på renoveringsåtgärder för att återställa slitage på lokalerna som de momspliktiga hyresgästerna orsakat. Renoveringsåtgärderna skulle enligt fastighetsbolaget anses hänförliga till att återställa lokalerna till uthyrningsbart skick efter fastighetsbolagets momspliktiga verksamhet.

HFD konstaterar inledningsvis att avdragsrätten för ingående moms utgör en oskiljaktig del av mervärdesskattesystemet som i princip inte får inskränkas om det finns ett direkt och omedelbart samband mellan en viss ingående transaktion och en eller flera utgående transaktioner. Därtill konstateras att avdragsrätt föreligger för ingående moms hänförlig till avvecklandet av en verksamhet som omfattas av skattskyldighet. HFD hänvisar till två avgöranden från EU-domstolen, Ryanair, C-249/17, EU:C:2018:834, samt, Fini H, C-32/03, EU:C:2005:128.

I sin bedömning säger HFD att den skattskyldiges situation inte kan jämföras med den som behandlades i Fini H. I Fini H hade den skattskyldiges restaurangverksamhet upphört, men eftersom de fortsatt betalade hyra för lokalen ansågs avdragsrätt för ingående moms alltjämt föreligga. I frågan HFD nu hade att pröva bestod fastighetsbolagets verksamhet av att hyra ut lokaler i en fastighet. Verksamheten med fastighetsuthyrning fortsatte även efter renoveringsåtgärderna, men omfattades då inte av frivillig skattskyldighet. På grund av att fastighetsbolaget fortsatt att bedriva verksamheten men utan att vidare omfattas av skattskyldighet ansåg HFD att renoveringsåtgärderna inte kunde anses ha ett direkt och omedelbart samband med den tidigare uthyrning som omfattats av frivillig skattskyldighet.

Avdrag för ingående moms kan således inte medges för renoveringsåtgärderna då åtgärderna inte används i den momspliktiga verksamheten. Att kostnaderna för underhåll har beaktats vid hyressättningen påverkar inte den bedömningen.

Vår kommentar

Vi hade väntat oss en mer nyanserad bedömning från HFD, med fokus på frågorna om varför reparations- och underhållsåtgärderna företagits och när slitage av lokaler uppstår. Emellertid begränsade sig HFD vid en jämförelse av omständigheter mellan Fini H och fastighetsbolagets fall.

Avgörandet innebär en ändring av rättsläget. Kammarrätterna har tidigare i flera fall medgett avdrag för ingående moms för att återställa lokaler till uthyrningsbart skick i ärenden då en tidigare momspliktig hyresgäst ersatts av en icke momspliktig hyresgäst.

Om dessa renoveringsåtgärder vidtagits under den momspliktiga upplåtelsen hade avdragsrätt för moms på reparations- och underhållsåtgärder förelegat. HFD varken beaktar eller kommenterar det faktum att renoveringsåtgärder rimligen görs i samband med byte av hyresgäst och som ett led i att avsluta den föregående upplåtelsen.

Till följd av det ändrade rättsläget förstår vi att frågor och funderingar uppkommer kring avdragsrätt för ingående moms på reparations- och underhållsåtgärder i samband med avveckling av verksamhet som omfattas av frivillig skattskyldighet. Ni är givetvis välkomna att kontakta oss med era frågor.