1.-A_standard_IMG

Kammarrätten i Stockholm har i två mycket intressanta domar (mål nr 1088-11 samt 5103-10, dom meddelad 2012-01-25) behandlat gränsdragningen mellan byggnad och byggnadsinventarier i två olika situationer, där ett bolag korrigerat avskrivningsunderlaget för värdeminskningsavdrag.

Målen rörde dels en nybyggnation med en total investeringsvolym om c:a 1,7 mdkr, dels ett förvärv av en tomträtt för c:a 1,1 mdkr.

Initialt hade 7 mkr av den totala anskaffningsutgiften allokerats till byggnadsinventarier. Två år senare lät bolaget genomföra detaljerade analyser av investeringarna. Detta ledde till att omfördelningar kunde göras där bl.a. 459 Mkr respektive 308 Mkr allokerades till byggnadsinventarier.

Skatteverkets revision av omfördelningarna ledde till att den gjorda klassificeringen godtogs bortsett från tre specifika installationer (omfattande c:a 3,6% av den totala investeringen), vilka KR hade att bedöma i målen.

KR bedömer i likhet med bolaget att också ljudabsorberande undertak och automatisk solavskärmning i kontorsytor direkt tjänar verksamheten och ska hänföras till avskrivningsunderlaget för byggnadsinventarier. Ljudabsorberande väggpaneler i ljusgårdar anses däremot nödvändiga för byggnadens allmänna användning och ska hänföras till byggnad. En ledamot är skiljaktig och menar att också dessa installationer ska anses hänförliga till byggnadsinventarier.

I målen behandlas också frågan om eventuell förlust av räkenskapsenliga avskrivningar. KR:s beslut att hänföra ljudabsorberande paneler till byggnad innebär att överensstämmelse inte finns mellan bolagets räkenskaper och den skattemässiga redovisningen. KR anser ändå att det bl.a. med hänsyn till att bolaget inte medvetet eller systematiskt utnyttjat reglerna om värdeminskningsavdrag för att vinna skattemässiga fördelar vore orimligt att bolaget i de aktuella fallen skulle förlora rätten till räkenskapsenlig avskrivning.

Vår kommentar

Causey & Westling har många av Sveriges största fastighetsbolag som klienter och analyserar följaktligen en betydande andel av landets fastighetsinvesteringar. Vi tycker att det är välkommet att KR nu genomfört en rättsligt underbyggd bedömning av de aktuella installationerna. Utgången i målen innebär att av det totala värdet om 767 Mkr (ca 32% av de totala utgifterna) som ursprungligen allokerats till byggnadsinventarier har allt utom 2,6 Mkr (utgiften för väggpanelerna) godkänts. Skatteeffekten av de snabbare avskrivningarna är betydande och räkenskapsenlig avskrivning har kunnat behållas.

Vår erfarenhet är att om man presenterar en noggrann och rättsligt underbyggd analys till stöd för sitt yrkande så ifrågasätts detta mycket sällan av Skatteverket. De aktuella målen demonstrerar också att mycket goda resultat uppnås som bevisligen också klarar en noggrann granskning av de rättsliga instanserna.