1.-A_standard_IMG

Regeringen presenterade förändringar inom momsområdet i samband med budgeten 2013. Dessa förslag ska nu ut på remiss och ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2014.

Förslaget innehåller flera förenklingar och bland annat följande förslag:

  • Ansökan och anmälan till Skatteverket slopas i de flesta fall vid ansökan om frivillig skattskyldighet för upplåtelse av fastighet.

Istället för nuvarande ansökningssystem ska frivillig skattskyldighet inträda om moms anges i fakturan till hyresgästen. Någon förändring av förutsättningarna för att bli frivilligt skattskyldig förutom anmälningsplikten föreslås inte.

  • En fastighetsägare ska kunna göra retroaktivt avdrag för ingående skatt som avser en ny-, till- eller ombyggnad även om fastighetsägaren har varit frivilligt skattskyldig under uppförandet av byggnaden. Förfarandet med ansökan, beslut och anmälan finns kvar vid frivillig skattskyldighet under den tid en byggnad uppförs eller genomgår omfattande till- eller ombyggnad.

Det föreslås bli möjligt att göra ett avdrag för ingående moms även på moms som inkommit innan den frivilliga skattskyldigheten inträtt vid en ny-, till- eller ombyggnation. Avdraget ska ges retroaktivt vid byggnationens slutförande och inte jämkas under en 10-årsperiod, som nuvarande regler kräver. Vid ny-, till- eller ombyggnationer anses kontrollbehovet vara större, varför kravet på ansökan för frivillig skattskyldighet under dessa förutsättningar kommer att vara kvar.

Vår kommentar

Den stora nyheten i förslaget gäller borttagandet av ansökningsförfarandet vid uthyrning av verksamhetslokal. Förändringen är väldigt efterlängtad eftersom det är tidskrävande för den som hyr ut. De föreslagna förändringarna kommer att ställa större krav på avtalen med hyresgäst och fastighetsägare och att det i avtalen framgår om moms utgår på hyran. Vi räknar med att Skatteverket kommer att utöka antalet kontroller för att se att reglerna efterlevs, men överlag är detta en väldigt positiv nyhet. Det är i dagsläget oklart hur redan pågående jämkning ska hanteras i och med förslaget. Förhoppningsvis kommer detta att innebära att ej avdragen moms går att lyfta på en gång.

En annan positiv förändring är vid ny-, till- och ombyggnationer. Ansökningsförfarandet ska fortfarande vara kvar under den tid byggnaden uppförs, men moms som tidigare inte kunnat lyftas pga av miss med ansökning eller liknande numera ska kunna återfås.

Kravet på ansökning för frivillig skattskyldighet kommer således skilja sig åt vid uthyrning och uppförande/ombyggnationer.