1.-A_standard_IMG

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked 2014-01-22 (dnr 116-12/D) behandlat frågan om hur utgifter för pålning och övrigt grundförstärkningsarbete ska behandlas avdragsmässigt.

Tre byggnader visade till följd av sättningar i grundkonstruktionen skador på fasad, stomme och bjälklag. Sättningarna berodde dels på att lerjorden under byggnaderna komprimerats, dels att pålningen är utförd med träpålar som utsatts för rötangrepp. För att åtgärda detta krävdes arbete på byggnadernas grunder.

Majoriteten i Skatterättsnämnden anförde att utgifter för reparation och underhåll av en byggnad får dras av omedelbart, men dit räknas inte utbyte av en byggnads varaktiga delar, då sådana åtgärder normalt inte behöver vidtas under byggnadens användningstid. Omedelbart avdrag bör därmed som regel inte kunna erhållas vid utbyte av byggnadsgrunden eller andra bärande konstruktioner såsom bjälklag och takstolar. Däremot påpekar majoriteten att utbyte av genom röta eller på jämförligt sätt skadade delar av sådana varaktiga byggnadselement synes vara att anse som underhåll.

Mot bakgrund av det anförda är enligt Skatterättsnämndens uppfattning bolagets utgifter för pålning och övrigt grundförstärkningsarbete m.m. på fastigheterna ifråga att hänföra till utgifter för reparation och underhåll som får dras av omedelbart.

Skatterättsnämnden hade en skiljaktig ledamot som anförde att förbättringar som går utöver återställning och förlänger livslängden för byggnadsdelen, såsom utbyte av träpålar till stålbalkar, bör skrivas av med årliga värdeminskningsavdrag. Den skiljaktiga menar vidare att det i detta fall inte lagts fram tillräckligt med underlag för att avgöra vilka utgifter som är att betrakta som underhåll och vilka som bör betraktats som förbättringar. Därmed ansåg den skiljaktiga att ansökan till förhandsbeskedet borde ha avvisats.

Förhandsbeskedet har överklagats av Skatteverket och frågan kommer därmed prövas av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) vid ett senare tillfälle.

Vår kommentar

Vi anser att nämnden kommit fram till ett korrekt avgörande i denna fråga med tanke på rättspraxis i HFD för hantering av liknande åtgärder.

Det är bra att HFD får möjlighet att pröva denna fråga igen då underinstanserna i en rad domar, enligt vår mening, varit mer restriktiva än praxis i sina bedömningar av vad som är direkt avdragsgillt i samband med att arbete utförs på byggnadens bärande konstruktion. Om HFD kommer till samma slutsats som Skatterättsnämnden bör det finnas möjligheter att i större utsträckning få igenom omedelbara avdrag för underhållsåtgärder, då det förtydligar praxis för Skatteverket och underinstanserna.

Den ledamot som var skiljaktig pekade på att det är mycket svårt att avgöra hur en dylik åtgärd ska hanteras skattemässigt. Den skiljaktige menar även att det är av vikt att det finns detaljerad information om vilka åtgärder som är utförda och hur mycket de har kostat samt utlåtande från sakkunnig för att avgöra hur de ska få dras av.

Även om HFD kommer till samma slutsats som Skatterättsnämnden råder vi alla bolag som önskar göra omedelbara avdrag för arbete på en byggnads varaktiga och bärande delar att noggrant dokumentera åtgärderna och specificera kostnaden för arbetets olika beståndsdelar. Detta för att kunna lägga fram bra bevisunderlag för sina yrkanden.