1.-A_standard_IMG

Reglerna om registrering för frivillig skattskyldighet ändrades den 1 januari 2014. Ändringen innebar att ansökningsförfarandet till Skatteverket slopades och att den frivilliga skattskyldigheten inträdde genom att moms lades på fakturan.

Skatteverket ansåg i sitt remissvar att registreringsförfarandet skulle vara kvar. Eftersom den kontroll som tidigare gjordes vid ansökan inte längre utförs har Skatteverket varit tvungna att ställa om sin verksamhet och istället ska kontrollerna av den frivilliga skattskyldigheten ske löpande. Det innebär att Skatteverket istället kommer att inleda kontroller av den löpande verksamheten där frivillig skattskyldighet förekommer.

Tänkbara områden som kontrollerna kommer att intensifieras inom är de områden där det tidigare har varit en förhöjd risk för fel. Exempel på sådana områden kan vara avdragsförbud för stadigvarande bostad främst på gruppboenden av olika slag såsom äldreboenden, vårdboenden, HVB-hem, asylboenden m.m. samt fördelningsgrund vid blandad verksamhet såsom fastigheter som har båda momspliktig och momsfri uthyrning.

Det kan därför vara bra att redan nu säkerställa att momsen hanteras på ett så korrekt och förmånligt sätt som möjligt. Kontakta oss så går vi igenom er momshanteringen och hittar de eventuella risker som kan finnas.