1.-A_standard_IMG

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked, 2015-04-07 (dnr 78-14/D), meddelat att en byggnad inte ansågs vara definitivt utrangerad eftersom större del av byggnaden kvarstod efter rivningsarbetena.

Den aktuella byggnaden bestod av fyra huskroppar men i allt väsentligt utgjorde de en gemensam enhet använd för kontorsändamål. Även när det gäller värdeminskningsavdrag har huskropparna hanterats som en enda byggnad. Rivningsarbetena på byggnaden innebar att delar av byggnaden revs men att en större del sparades i form av s.k. stomrena bärande konstruktioner vilka efter förstärkning och komplettering ingick i den nya byggnaden. Skatterättsnämnden menar att under de nämnda förhållandena saknas grund för utrangeringsavdrag.

Vår kommentar

Av Skatterättsnämndens förhandsbesked framgår att om en större del av en byggnad kvarstår efter rivningsarbeten kan inte byggnaden anses vara definitivt utrangerad och avdrag för utrangering kan därför ej medges.

I Skatterättsnämndens förhandsbesked framgår inte huruvida frågan skulle ha blivit bedömd för det fall byggnaden inte skulle ha betraktats som en enhet, utan fyra stycken separata huskroppar. I en dom den 27 september 2000 har KRNS godtagit avdrag för byggnadsdelar som inte längre används eller kan användas i verksamheten. Frågan kvarstår således fortfarande om det finns möjlighet att utrangera en huskropp, om den anses vara definitivt utrangerad och inte anses utgöra en del av en hel byggnadsenhet.

Beskedet innebär en osäkerhet om rättsläget vad gäller avdrag för utrangering om delar av en gammal byggnad behålls. Fastighetsinvesterare bör därför vara försiktiga och söka rådgivning innan en byggnad ska rivas till förmån för ny-, till- eller ombyggnation.