1.-A_standard_IMG

Skatteverket har i ett ställningstagande den 20 mars 2015 (dnr 131 164764-15/111), bedömt innebörden av 18 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) som anger att utgifter för reparation och underhåll av inventarier får dras omedelbart. Skatteverket anser att det krävs att utgifter för reparation och underhåll av inventarier har kostnadsförts i räkenskaperna för att omedelbart avdrag ska medges skattemässigt. Har utgifterna istället aktiverats i räkenskaperna ska de dras av genom årliga värdeminskningsavdrag enligt principerna för räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdesavskrivning.

Enligt 14 kap. 2 § 2 st. IL ska utgifter dras av som kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed, om inte något annat är särskilt föreskrivet i lag. I enlighet med 18 kap. 2 § IL finns det en valmöjlighet för avdragsrätten för reparation och underhåll av inventarier eftersom ordet ”får” används. I prop. 1999/2000:2, del 2 s. 231 ändrades ordalydelsen i 18 kap. 2 § IL från ”skall” till ”får” med bland annat skälet att utgifter för reparation och underhåll enligt god redovisningssed får aktiveras i räkenskaperna. Skatteverket anser att syftet med det ändrade ordvalet utgör en förtydligad koppling till redovisningen, eftersom utgifterna får dras av omedelbart eller aktiveras i redovisningen.

Vår kommentar

I Skatteverkets ställningstagande klargörs att inventarier hör till ett område där det föreligger ett samband mellan redovisning och beskattning. Ordet ”får” i 18 kap. 2 § IL medför alltså ingen valfrihet vad gäller den skattemässiga hanteringen av reparation och underhåll av byggnadsinventarier, utan hanteringen ska följa redovisningen. En skillnad föreligger vid en jämförelse med ”får” i 19 kap. 2 § IL, där det tydligt framgår att utgifter för reparation och underhåll av en byggnad, skattemässigt, kan dras av omedelbart oavsett hur de har behandlats i räkenskaperna.

I och med denna skillnad är det viktigt att särskilja vad som utgör reparation och underhåll av byggnaden och av inventarier vid ombyggnationer, samt vara noggrann med hur utgifterna behandlas i redovisningen. De bolag som tillämpar K3, s.k. komponentavskrivningar, bör observera att utgifter som tidigare kan ha kostnadsförts direkt, nu kan komma att redovisas som tillgångar, vilket kan medföra ändrade avdragsmöjligheter skattemässigt.