1.-A_standard_IMG

Den 11 juni 2015 meddelade regeringen i ett kommittédirektiv (dir. 2015:62) att de tillsatt en utredning för att se över lämpligheten av paketering av fastigheter vid fastighetsförsäljningar, samt den sammantagna skattemässiga situationen för bolag i fastighetsbranschen (såväl skatteregler som skattebelastning). Utredningen ska även granska om förvärv genom fastighetsbildning utnyttjas för att undgå stämpelskatt.

Fastighetspaketering innebär att en fastighet, i stället för att säljas direkt, säljs genom att det bolag som äger fastigheten säljs. Vid försäljning av ett bolag är försäljningsvinsten skattefri och det utgår ingen stämpelskatt för den paketerade fastigheten. Stämpelskatten kan således minskas eller helt undvikas genom fastighetspaketering. Ytterligare en effekt av att en fastighet säljs paketerad är att tidigare gjorda värdeminskningsavdrag inte tas upp till beskattning, vilket hade skett vid en ren fastighetsförsäljning. Köparen av den paketerade fastigheten tar i stället över säljarens avskrivningsunderlag.

Mot bakgrund av att fastighetspaketering kan minska den totala skattekostnaden anser regeringen att det är motiverat att utreda effekterna av paketering av fastigheter för att bland annat säkerställa att skattereglerna är neutralt och likformigt utformade.

Utredningen ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Vår kommentar

En begränsning av de nuvarande reglerna avseende fastighetspaketering skulle få stora konsekvenser för fastighetsbranschen. Den mest uppenbara effekten skulle bli ökade skattekostnader för fastighetsägare.

Vid en eventuell regeländring bör det således bli än mer väsentligt för fastighetsägare att på ett korrekt sätt kunna nyttja de avdragsmöjligheter som finns att tillgå. För en fastighetsägare som nyttjar sina avdragsmöjligheter kan kassaflödet markant ökas och skattekostnaderna reduceras.