1.-A_standard_IMG

Skatteverket har i ett ställningstagande den 5 november 2015 klargjort en fråga som vi länge jobbat med men där ingen klar rättspraxis tidigare funnits. Skatteverket sällar sig nu till vår tolkning av förarbetena till lagstiftningen, vad gäller gränsdragningen mellan markanläggning och markinventarier. Skatteverket anser att följande anläggningar på tomtmark till hyreshus ska hänföras till:

Markanläggningar: murar, gångbanor, cykelbanor, gräsmattor, asfalterade ytor, sandplaner samt sten- och plattsättning m.m.

Markinventarier: cykelställ, bord, bänkar, grillar, flaggstång, lekredskap, fontäner, belysningsanordningar samt statyer eller andra konstverk. Även fundament för dessa installationer ska hänföras till anskaffningsvärdet för markinventarier.

Vår kommentar

Det är bra att Skatteverket tagit ställning i denna fråga. Vi har länge hävdat att de aktuella installationerna ska hänföras till markinventarier men rättspraxis på området har varit begränsad.

Vi vill också påpeka att markinventarier och markanläggningar, till skillnad mot byggnadsinventarier, även kan förekomma på näringsfastigheter bebyggda med bostäder.