1.-A_standard_IMG

Det har på senare tid kommit en rad avgöranden gällande moms. Vi beskriver här i korthet några av dem.

Popup-butiker, HFD, Mål nr 1997-15

HFD slår fast att fastighetsägarens avsikt med upplåtelse för popup-butiker ska ligga till grund för bedömningen om uthyrningen sker för stadigvarande användning. I förevarande fall avser fastighetsägaren kontinuerligt under en längre tid hyra ut lokaler till hyresgäst som bedriver popup-butiker. Trots att varje enskilt hyresförhållande är kortsiktigt anses lokalerna upplåtna för sådan stadigvarande användning som avses i 3 kap 3§ ML.

Vår kommentar: Denna dom öppnar upp större möjligheter till kortare lokalupplåtelser för fastighetsägare än tidigare. Så länge avsikten är att hyra ut en lokal till skattepliktig verksamhet under en längre tid tycks HFD bortse från kontraktslängden på varje enskilt hyresförhållande, vilket vi tycker är positivt.

Fastställt momsbesked om garage, HFD bekräftar, Mål nr 5334-14

Två bostadsrättsföreningar ska gemensamt bygga flerbostadsfastigheter samt garage. I garaget ska skattepliktig uthyrning av parkeringsplatser bedrivas och bostadsrättsföreningarna ska ansvara för förvaltningen. HFD fastställer Skatterättsnämndens bedömning att bostadsrättsföreningarna inte tillhandahåller tjänster mot ersättning varför kostnaderna för garaget inte berättigar till avdrag. HFD fastslår dock att hela kostnaden för uppförande av garaget är direkt och omedelbart hänförlig till den skattepliktiga verksamheten, uthyrning av parkeringsplatser, och ska berättiga till avdrag.

Vår kommentar: Målet visar på vikten av sambandet mellan kostnader och den skattepliktiga verksamheten. Kostnader som uppkommer som en förutsättning för verksamheten, som i detta fall för verksamhetens uppkomst, ska berättiga till avdrag. Notera att det oftast finns möjlighet att lyfta momsen under byggtiden.

Lejonfastigheter: HFD har beviljat prövningstillstånd

Skatteverket har överklagat kammarrättens beslut som medgav Lejonfastigheter frivillig skattskyldighet för lokaler i en verksamhet för omsorgs- och gruppboenden. Lokalerna avsåg allrum, kök, matplats, personallokaler, entréer, korridorer, städförråd, tvättstuga, teknik, fastighetsförråd samt sop- och återvinningsrum. HFD har beviljat prövningstillstånd.

Vår kommentar: Resultatet av HFDs prövning kommer att klargöra reglerna och kriterierna för skattskyldighet avseende gemensamma utrymmen i omsorgs- och gruppboenden där boendedelen inte omfattas av skatteplikt. Om HFD fastställer kammarrättens dom finns möjlighet för Lejonfastigheter att ompröva beslutet för sina ytor. Vi väntar med spänning på utfallet.

Frivillig skattskyldighet för matsal, KR i Jönköping, Mål nr 3813-14

Frågan gällde huruvida ett tröskelboendes rumsenheter samt del av matsal ska vara föremål för frivillig skattskyldighet. Kammarrätten fann att rummen utgör sådan stadigvarande bostad för vilka frivillig skattskyldighet inte kan medges men att matsalen skiljer sig både i användning och utformning från rum inrättade för stadigvarande boende. Kammarrätten bedömde därför att frivillig skattskyldighet ska medges för hela matsalen.

Vår kommentar: Detta fall klargör de mervärdeskatterättsliga reglerna för gemensamma utrymmen på så sätt att användning och utformning av ett utrymme kan vara kriterier som särskiljer en lokal från stadigvarande boende.

Flyktingboende för barn, HFD, Mål nr 5725-14

HFD fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked i frågan om boenderum för flyktingbarn ska anses som stadigvarande bostäder och undantas från skatteplikt. Frågan avsåg ett HVB-hem som ska tillgodose ungdomars grundläggande behov samt hjälpa dem till en god start i samhället. Utmärkande är att boendetiden kan vara upp till sex år och att ungdomarna inte har tillgång till något annat hem i Sverige. Att rummen till utformningen avviker från vad som är normalt för bostäder, att verksamheten har inslag av omsorg samt att boendet på sikt avser ersättas av andra boendeformer, medför inte att rummen förlorar sin karaktär av stadigvarande bostad. Av dessa anledningar fann Skatterättsnämnden att boenderummen för flyktingbarn ska anses som sådan stadigvarande bostad som avses i 3kap 3§ ML.

Vår kommentar: Till skillnad från ovanstående fall angående matsalen tar HFD här avstånd från en bedömning utifrån utformning av rummen utan fokuserar på boenderummens funktion. Boenderummen fungerar uteslutande som stadigvarande bostad för ungdomarna och ska därför bedömas som sådan.

Exklusiv dispositionsrätt om 25 kvm, KR i Stockholm, Mål nr 4386-15

Frågan gällde frivillig skattskyldighet för konferensrum, teknikrum, soprum och pentry i lokal som hyrs av hyresgäst som delvis bedriver skattskyldig verksamhet. Kammarrätten ansåg att det inte gjorts sannolikt att dessa utrymmen hyrts ut med exklusiv dispositionsrätt till hyresgästen utan även kunnat användas av andra hyresgäster. Förutsättningarna för frivillig skattskyldighet anses därför inte uppfyllda för mer än 25 av yrkade 95 kvadratmeter.

Vår kommentar: Den exklusiva dispositionsrätten är ett allt viktigare rekvisit bland de mervärdesskatterättsliga reglerna. Den skattepliktiga verksamheten ska ha exklusiv dispositionsrätt till de lokaler verksamheten hyr för att inkluderas i den skattepliktiga verksamheten och därigenom berättiga till avdrag för ingående moms.