1.-A_standard_IMG

I tidigare nyhetsbrev har vi tagit upp ett fall från Förvaltningsrätten i Stockholm där Skatteverket fört fram uppfattningen att anskaffningsvärdet för tomträtt ska proportioneras mellan mark och byggnad på samma sätt som vid förvärv av bebyggd mark (fastighet). Förvaltningsrätten ansåg att anskaffningsvärdet för tomträtt i sin helhet ska hänföras till anskaffningsvärdet för byggnad. Domen överklagades av Skatteverket och den 12 april meddelades Kammarrättens dom.

Kammarrätten i Stockholm (mål nr: 5656-5657-15)

Kammarrätten konstaterar inledningsvis i domskälen att det saknas bestämmelser i inkomstskattelagen som uttryckligen tar sikte på beräkning av anskaffningsvärdet för byggnad på mark som innehas med tomträtt. Den bestämmelse som reglerar uppdelningen av anskaffningsvärdet är tillämpbar enbart om ett förvärv avser byggnad tillsammans med mark.

Kammarätten anför vidare att p.g.a de starka befogenheter som följer av ett tomträttsinnehav skulle det kunna argumenteras för att tomträtt uppvisar sådana likheter med äganderätt att situationen är jämförbar med förvärv av byggnad tillsammans med mark.

Det som talar mot ett sådant synsätt enligt Kammarrättens mening är att det det trots allt finns möjligheter, om än begränsade, att säga upp ett tomträttsavtal.

Sammanfattningsvis anser Kammarrätten att Skatteverkets uppfattning i frågan saknar stöd i såväl lagtext, förarbeten som senare praxis för att likställa tomträtt med mark. Kammarrätten avslog således Skatteverkets överklagande.

Vår kommentar

Vi anser att Kammarrättens dom är korrekt avseende tolkningen av bestämmelserna i inkomstskattelagen samt med hänvisning till gällande praxis i frågan.

Domen är föredömligt välmotiverad och man kan även utläsa av domskälen att Kammarrätten anser att resultatet av nuvarande lagtext inte är riktigt materiellt tillfredställande när det gäller förvärv av tomträtter. En förändring av synsättet skulle dock enligt vår mening kräva en komplettering av nuvarande lagtext alternativt ett nytt avgörande från Högsta Förvaltningsdomstolen.