1.-A_standard_IMG

Den 1 januari 2017 trädde de nya reglerna om definitionen av fastighet i kraft. Reglerna innebär en hänvisning till den EU-rättsliga definitionen av fast egendom.

Den nya definitionen av fastighet återfinns fortsättningsvis i 1 kap. 11 § i mervärdesskattelagen. Däremot slopas 1 kap. 12 § ML (verksamhetstillbehör). Förändringen om fastighetsbegreppet påverkar därför bl.a. reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn, jämkningsreglerna, skatteplikten vid upplåtelse och överlåtelse av fastighet samt bestämmelserna om omsättningsland. Verksamhetstillbehör ersätts av maskin och annan utrustning samtidigt som industritillbehör försvinner.

Vår kommentar

Vår uppfattning är att fastighetsbegreppet kan bli lite vidare än tidigare, men att det inte borde medföra några större förändringar.

Det sakområde som, enligt vår uppfattning, berörs mest av förändringen är omvänd skattskyldighet inom byggsektorn, där vissa maskiner som tidigare ansågs utgöra industritillbehör nu kommer att anses utgöra fastighet enligt ML. De investeringsvaror som är föremål för jämkning är bl.a. maskiner, inventarier och liknande anläggningstillgångar vars värde minskar och där den ingående skatten på anskaffningskostnaden uppgår till minst 50 000 kr. Korrigeringstiden på sådana investeringsvaror är fem år.

Fastigheter som varit föremål för ny-, till- eller ombyggnad och där den ingående skatten uppgår till minst 100 000 kr utgör också en investeringsvara, och korrigeringstiden för dessa är tio år. Femårsjämkningen kan således påverkas eftersom tillämpningsområdet blir större.

Oberoende av förändringen är vår uppfattning ändå att många missar rättigheten och skyldigheten att jämka.

Vill ni veta mer eller har några frågor med anledning av detta är ni välkomna att kontakta oss.