1.-A_standard_IMG

Den 18 april lämnades förslaget till vårbudget för 2017. I budgeten föreslår regeringen bland annat att göra verklighet av sitt tidigare förslag rörande fastigheter som överlåts till bolag av fysiska personer (läs om detta här).

Det gäller den så kallade Kattrumpan, ett begrepp innebärandes möjligheten för en fysisk person att överlåta en fastighet som gåva till ett bolag, för att på så sätt minska sin skattebelastning. Huvudsaklighetsprincipen i Inkomstskattelagen medför att även om viss ersättning utgår vid en sådan transaktion, anses det alltjämt som en gåva om ersättningen är lägre än fastighetens taxeringsvärde. Överlåtaren kan därmed erhålla ett visst belopp skattefritt. Ändringsförslaget i budgeten medför att en näringsfastighet ska anses avyttrad om ersättningen överstiger fastighetens skattemässiga värde, och transaktionen ska därmed beskattas som om fastigheten avyttrats. Förändringen beräknas öka skattebelastningen med 400 miljoner kronor under de kommande åren, och föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

I budgeten föreslås vidare sänkt fastighetsskatt på vattenkraftverk. Regeringen har sedan tidigare meddelat att något förslag från vårens omtalade utredning rörande fastighetspaketering, vilken för närvarande är ute på remiss, inte kommer att finnas med i vare sig vår- eller höstbudgeten.

Vår kommentar

Det bör noteras att ändringsförslaget vad gäller Kattrumpan avsevärt kommer att försvåra framtida fastighetsmässiga generationsskiften, då det inte sällan är i dessa sammanhang förfarandet aktualiseras. Vi har kommenterat lagförslaget i ett tidigare nyhetsbrev, där vi därtill bedömt det som problematiskt att det till stor del riktas mot överlåtelser vilka i nuläget över huvudtaget inte innebär skattebortfall. Vi anser det därmed olyckligt att regeringen avser gå vidare med förslaget, då det riskerar medföra orimliga konsekvenser för både privatpersoner och fastighetsbranschen, utan att det nödvändigtvis påverkar skattebortfall.

Vi bistår gärna med hjälp och rådgivning vid frågor som kan tänkas uppkomma med anledning av förslaget till lagändring.