1.-A_standard_IMG

Under november 2017 lämnade utredningen om beräkning av skattetillägg sitt betänkande till regeringen.

Mycket kortfattat föreslås att beräkningen av skattetillägg vid inkomstbeskattningen ska göras baserat på det undanhållna beloppet, och inte som idag på den undandragna skatten. Vad gäller beräkning av skattetillägg i underskottsfall anses att beloppet ska behandlas på samma sätt som vid överskott, dvs. ett borttagande av den nuvarande reduktionen av en fjärdedel av underskottet.

Avseende moms, punktskatter, arbetsgivaravgifter och skatteavdrag, fastighetsskatt, viss avkastningsskatt på pensionsmedel och särskild löneskatt på pensionskostnader föreslås att kopplingen till den undandragna skatten ska behållas.

Som huvudregel ska skattetillägg tas ut med 15 % av det undanhållna beloppet vid inkomstbeskattningen, och för moms, punktskatter m.m. föreslås samma skattesats som tidigare, dvs. 20 % av det undanhållna beloppet. I vissa fall ska förhöjda nivåer gälla och andra beräkningar göras, t.ex. periodiseringsfel.

Utredningens syfte har varit att se över möjligheterna att förstärka skattetilläggets allmänpreventiva effekt och att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist.

Vår kommentar

Den föreslagna beräkningen av skattetillägg vid inkomstbeskattningen för bolag innebär att skattetilläggets storlek kommer att öka.

Om ett bolag lämnar en oriktig uppgift som innebär att det drar av 100 för mycket innebär dagens regler ett skattetillägg om 8,8 (100 * 22 % * 40 %) om bolaget är i överskottsposition och 10 (100/4 * 40 %) om bolaget redovisar underskott som inte utnyttjas under beskattningsåret. Med de nya reglerna skulle skattetillägget uppgå till 15 (100 * 15 %) oavsett om bolaget redovisar överskott eller underskott.

Förslaget har lämnats på remiss och remissvaren ska ha inkommit senast den 9 mars 2018.