1.-A_standard_IMG

Kammarrätten i Stockholm och Göteborg har i slutet på 2017 och början av 2018 avgjort två spännande mål kring fastighetstaxering.

Kammarrätten i Stockholm fastställer i en dom (mål nr 4261-4263-16) att det i samband med stora ombyggnationer av fastigheter finns möjlighet att frångå Skatteverkets publicerade schabloner för nybyggnadskostnader vid uppräkningen av en byggnads värdeår. Detta är en viktig dom då Skatteverkets metod för uppräkning av byggnaders värdeår visat sig helt missvisade och i många fall inneburit att en ombyggnation av kontor eller hotell i storstadsområden lett till för höga värdeår och taxeringsvärden.

Kammarrätten i Göteborg har i en dom (mål nr 2512-17) ansett att för att en byggnad ska taxeras som under uppförande i samband med ombyggnationer ska byggnaden vara under genomgripande ombyggnation och ”i allt väsentligt evakuerad” (ca 90%). Det räcker således inte med att byggnaden genomgår en genomgripande ombyggnation och är ”till övervägande del evakuerad” (med än 50%) som Skatteverkets allmänna råd anger. Domen är otillfredsställande då Kammarrätten menar att en byggnad som är evakuerad till så stor del som 60-80% under en större ombyggnation, ändå kan taxeras som om byggnaden vore fullt uthyrd. Vår bedömning är att detta riskerar att byggnader ofta får ett taxeringsvärde som inte motsvarar 75% av byggnadens marknadsvärde under ombyggnadstiden.