1.-A_standard_IMG

Den 1 januari 2019 införs nya ränteavdragsbegränsningsregler (se tidigare artikel). I och med ikraftträdandet av de nya reglerna finns det några åtgärder som kan vara extra viktiga att fundera kring vid 2018 års bokslut.

Viktiga åtgärder vid bokslutet

  • Se över er finansieringsstruktur och redovisning för att identifiera vilka poster som kommer ingå i räntenettot.
  • Se över vilka projekt som kan delavsluts för att utnyttja omedelbara avdrag under 2018.  Värdet av omedelbara avdrag kan minska nästa år på grund av de nya begränsningsreglerna. I vissa fall kan det dock vara fördelaktigt att omklassificera pågående projekt först under 2019 för att fullt ut ta del av det s.k. primäravdraget.
  • Säkerställ att den interna finansieringsstrukturen är i överensstämmelse med gällande regler, t.ex. vad gäller räntenivå på koncerninterna mellanhavanden.
  • Överväg möjligheten att lägga om räntederivat för att minska framtida räntekostnader och realisera skattemässiga underskott.
  • Överväg att ta ut nya pantbrev innan årsskiftet. Det är inte klarlagt om kostnader för uttagande av pantbrev ingår i räntedefinitionen och därmed blir föremål för begränsningsreglerna. Kostnader för pantbrev som uppstår före årsskiftet är fullt ut avdragsgilla men om de uppstår efter årsskiftet är det oklart om de omfattas av begränsningsreglerna. Kostnader för pantbrev som har aktiverats före årsskiftet och periodiseras över lånets löptid bör, enligt vår bedömning, inte omfattas av begränsningsreglerna.
  • Gör en översyn av HB/KB-strukturer och överväg att omstrukturera vid behov för att optimera avdragsrätten för räntor.

Nytt prognosverktyg

Under det senaste året har vi hjälpt många fastighetsbolag med beräkningar för de nya reglerna. I samband med dessa uppdrag har många även efterfrågat ett verktyg eller system som inte bara kan hantera de nya begränsningsreglerna och koncernbidragsplanering utan även prognostisera det skattemässiga resultatet över tid.

Baserat på de diskussioner och samtal vi haft med redovisningschefer och CFO har vi förstått att det finns ett stort behov av att kunna pröva utfallet av olika scenarier, t.ex. hur skattesituationen påverkas om en kostnad dras av omedelbart med stöd av det utvidgade reparationsbegreppet eller med årliga värdeminskningsavdrag med eventuellt primäravdrag. Vi har också förstått vikten av att på egen hand kunna följa beräkningarna i detalj och möjligheten att anpassa dem efter förändrade omständigheter, t.ex. att finansieringsstrukturen läggs om. Ett flertal av de personer vi har träffat har även påpekat betydelsen av att snabbt kunna beräkna skatteutfallet med de nya reglerna, t.ex. vid kvartalsbokslut.

För att tillmötesgå detta har vi har tagit fram ett Excelbaserat verktyg som kan användas för att beräkna utfallet av de nya begränsningsreglerna och hur koncernbidragen ska planeras för att optimera en koncerns skattesituation. Verktyget kan också användas för att prognostisera det skattemässiga resultatet över tid i olika scenarier, t.ex. är det möjligt att laborera med olika parametrar såsom koncernbidrag, primäravdrag, URB, klassificering till inventarier, räntenivå m.m.

Vårt prognosverktyg kan beskrivas som ett skattefilter som läggs på den befintliga ekonomiska prognosen. När skatteprognosen är på plats är det enkelt att se skatteeffekten av t.ex. höjda räntenivåer och utfallet av att optimera klassificeringen av projekt och förvärv. Eftersom vi skräddarsyr verktyget kan det utformas helt efter de specifika behov och önskemål som gäller för varje ny situation. Efter att verktyget har färdigställts kan det integreras i befintliga skatteberäkningar och användas direkt på egen hand.

Tveka inte att höra av er om ni vill diskutera hur de nya reglerna påverkar er eller om ni vill ha en demonstration av vårt beräknings- och prognosverktyg.