Boxar i olika storlekar och färger symboliserar svårigheten med att få ihop koncernbidragsplaneringen

Problem med koncernbidragsplaneringen? Lösningen heter TOM.

Sedan de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna infördes har koncernbidragsplaneringen blivit oerhört mycket svårare, i varje fall om man vill uppnå det mest optimala resultatet.

Detta beror på att koncernbidragen påverkar hur stora ränteavdrag ett bolag får göra. Ett mottaget koncernbidrag ökar avdragsutrymmet medan ett lämnat koncernbidrag minskar storleken på avdragsutrymmet för ränta. Till detta kommer också möjligheten att utjämna positiva räntenetton som kan påverka hur koncernbidragen bör läggas. Att göra detta arbete manuellt är komplext och tar kolossalt mycket tid.

Därför har vi alltsedan förslaget kom år 2017 utvecklat TOM (Tax Optimisation Model), ett digitalt verktyg för beräkning av ränteavdrag enligt de nya reglerna och för optimering av skattemässigt resultat.

TOM består av två delar där skatteberäkningen och ränteavdragsberäkningen upprättas i Excel medan optimeringen av koncernbidrag och räntenetton görs av flertalet algoritmer. Det förslag som algoritmerna returnerar till Excel följer en prioritetsordning som optimerar koncerners skattesituation. Med TOM är det möjligt att spåra varje beräkning på legal enhetsnivå. Det finns ingen egentlig begränsning för hur många bolag TOM kan hantera, utan det kan vara alltifrån ett bolag till hundratals.

Nu har också Skatteverket publicerat blankett N9 som behandlar hanteringen av räntekostnader enligt de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna.  Blanketten är omfattande och klargör vissa frågor som tidigare varit öppna för olika tolkningar. Enligt vår bedömning kommer blanketten likväl att behöva kompletteras med ett öppet yrkande vid deklarationsinlämningen.

Blanketten finns publicerad på Skatteverkets hemsida och ska fyllas i och bifogas till inkomstdeklarationen (INK2/INK3/INK4). TOM beaktar den tågordning Skatteverket förespråkar i sin blankett och resultatet av beräkningen kan användas som underlag vid ifyllandet av blankett N9. Vi har även påbörjat arbetet att automatisera överföringen av resultatet från TOM till blankett N9.

Genom att ta hjälp av TOM underlättar ni koncernbidragsplaneringen i den mycket komplexa miljö som uppstått i och med de nya ränteavdrags-begränsningsreglerna samtidigt som ni sparar tid för alla de manuella beräkningar som annars måste göras för att optimera resultatet. Om ni har några frågor eller är intresserade av att höra mer om hur vi arbetar med det nya regelverket är ni välkomna att höra av er.