Byggnad med komplicerad utvändig struktur illustrerar komplexiteten i nya ränteregler när det blir dags för bokslut och deklaration

De flesta bolag är nu färdiga eller mitt uppe i arbetet med det första bokslutet sedan de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna infördes. Vi vill såhär i halvtid passa på att dela med oss av några av de erfarenheter som vi fått när vi hjälpt våra klienter med detta samt även blicka framåt mot deklarationen för 2019.

Den största skillnaden i bokslutsarbetet sedan de nya reglerna om ränteavdragsbegränsning infördes är att koncernbidragsplaneringen har blivit väsentligt svårare, vilket vi skrivit om tidigare. Kortfattat beror den ökade komplexiteten på att koncernbidragen påverkar hur stora ränteavdrag som ett bolag får göra samt även den nya möjligheten att utjämna räntenetton mellan bolagen i koncernen. Att hantera koncernbidragsplaneringen manuellt, särskilt om koncernen består av mer än ett fåtal bolag, får ses som ytterst svårt och tidskrävande. Det kan även konstateras att reglerna för att beräkna själva avdragsrätten för räntekostnader är komplicerade.

Mot bakgrund av detta har vi utvecklat TOM (Tax Optimisation Model), vårt digitala verktyg för beräkning av ränteavdrag samt optimering av skattemässigt resultat. Vi har hjälpt ett stort antal klienter att optimera sina skattemässiga resultat och kan konstatera att en optimering av resultatet får stor effekt på skattebelastningen samt hur stor andel av räntekostnaderna som blir avdragsgilla. Det går vidare att slå fast att de nya reglerna, trots optimering, många gånger leder till ökade skattekostnader.

För bolag som ännu inte är klara med sina bokslut finns följaktligen fortsatt stora möjligheter att optimera sitt skattemässiga resultat. För bolag som är klara med sitt bokslut kan det skattemässiga resultatet för 2019 fortsatt optimeras genom att t.ex. identifiera omedelbara avdrag och byggnadsinventarier, omfördela räntenetton, nyttja primäravdraget samt öka avskrivningstakten för byggnad. Dessa åtgärder kan göras ända fram till deklarationerna ska lämnas in (1 juli för bolag med kalenderår).

Deklaration

Att de nya räntebegränsningsreglerna är komplexa ställer höga krav på redovisningen och efterlevnaden av den skatteskyldige. Hanteringen av räntekostnader enligt de nya reglerna ska redovisas i den nya blanketten N9, som är såväl omfattande som komplicerad. Om ränteberäkningen och koncernbidragsplaneringen görs med TOM kan vi lätt generera ifyllda N9-blanketter och på så sätt underlätta deklarationsarbetet.

N9-blanketten ska lämnas in av följande bolag:

  • ett bolag som har negativt räntenetto som överstiger fem miljoner kr,
  • ett bolag som har ett negativt räntenetto och ingår i en intressegemenskap med ett totalt negativt räntenetto som överstiger fem miljoner kr före eventuell koncernutjämning,
  • ett bolag som begär avdrag för ett kvarstående negativt räntenetto, eller
  • ett bolag som drar av ett negativt räntenetto som har uppkommit hos ett annat företag (koncernutjämning).

På grund av de nya reglernas komplexitet samt att det fortfarande finns flertalet frågor som saknar definitiva svar bedömer vi att N9-blanketten, trots sin omfattning, bör kompletteras med ett öppet yrkande vid deklarationsinlämningen.

Vi bistår gärna med såväl upprättande som granskning av deklarationer inklusive den nya N9-blanketten. Tveka inte heller att höra av dig om du är intresserad av att höra mer om TOM och hur vi arbetar med ränteavdragsbegränsningsreglerna och koncernbidragsplanering.