2020-03-25_IMG

Med anledning av den pågående covid-19 krisen är det många som ser över sitt kassaflöde. Vi på CauseyWestling har därför samlat våra 3 bästa tips för fastighetsbolag att öka sitt kassaflöde genom reducering av skattekostnader.

1. Öka avdragsrätten för moms

Moms är en stor kostnad för de som investerar i fastigheter där det inte föreligger full avdragsrätt. Det rör sig ofta om byggnation av bostadshus, vårdboenden, lokaler för banker eller utbildningsverksamhet. För en fastighet med blandad verksamhet är det fastighetsägaren själv som ska beräkna avdragsrätten för ingående moms vid ny-, till- och ombyggnationer. Av erfarenhet vet vi att det finns utrymme att förbättra metodiken för att beräkna en korrekt fördelning som ger en så rättvisande bild som möjligt av aktuell resursförbrukning, och därigenom fastställa avdragsrätten för ingående moms. Vi blandar bygg- och mervärdesskatterättslig kompetens för att fördela projektets faktiska kostnader till respektive del, samt gör de mervärdesskatterättsliga bedömningarna av vilka kostnader som ska fördelas, och hur de ska fördelas.

De flesta fastighetsbolag använder antingen schabloner eller entreprenörers uppdelningar, vilket ofta innebär brister i underlagens detaljrikedom och att varje kostnad inte bedöms var för sig. Det leder till att många går miste om potentiella momsavdrag som de vid en noggrannare bedömning skulle kunna ha rätt till. Eftersom det rör sig om stora investeringar i fastighetsbranschen kan kassaflödet ofta förstärkas med miljontals kronor.

2. Optimering av skattemässiga värdeminskningsavdrag

I samband med förvärv, ny-, till- och ombyggnationer av fastigheter är det av högsta vikt att göra en korrekt och optimerad fördelning av anskaffningsutgifterna mellan inkomstskattelagens olika avskrivningsklasser. I många fall handlar det om att identifiera byggnadsinventarier, anslutningsavgifter och markanläggningar, men även omedelbara avdrag. Det finns även möjlighet att se över vilken procent som byggnad skrivs av med. I många fall kan denna procent vara högre än den som Skatteverket rekommenderar.

En optimal klassificering skapar möjlighet till en skattekredit då betalningen av inkomstskatt skjuts på framtiden. Det finns även möjlighet att gå igenom tidigare års investeringar och identifiera möjligheter till omklassificeringar. Ofta innebär en sådan analys och omprövning av deklarationer att tidigare års inbetald inkomstskatt kan återbetalas på en gång. Detta ger en direkt effekt på kassaflödet idag.

3. Genomsyn och omprövning av fastigheters taxeringsvärden

CauseyWestlings fastighetstaxeringsgrupp hjälper fastighetsbolag att årligen återfå miljontals kronor i felaktigt betald fastighetsskatt.

Fastighetstaxering är inte alltid en högprioriterad fråga för många fastighetsägare. Detta innebär inte sällan att många fastigheter har för höga taxeringsvärden och att fastighetsägaren betalar för mycket i fastighetsskatt. Felaktiga taxeringsbeslut kan omprövas och fastighetsägaren kan i dessa fall få tillbaka felaktigt betald skatt. Då upp till fem år gamla taxeringsbeslut kan omprövas kan det röra sig om betydande belopp i återbetald fastighetsskatt för fastighetsägaren. Har skatten vidarefakturerats hyresgästerna kan detta även vara ett bra sätt att hjälpa en ekonomiskt pressad hyresgäst med en likviditetsförstärkning.