2020-06-04_2IMG_MOMS

I avgörande från kammarrätten den 15 maj 2020 (KR i Gbg, mål nr. 3786-19) fann domstolen att säljaren av en fastighet är jämkningsskyldig för fastigheten till dess att en jämkningshandling upprättats i enlighet med kraven i mervärdesskattelagen och överlämnats till köparen. Säljaren ska dessutom betala skattetillägg på beloppet de är jämkningsskyldiga för men ej redovisat i momsdeklaration.

Omständigheterna i målet

En ridklubb byggde ett ridhus som hyrdes ut till ett aktiebolag som bedrev ridverksamhet. Uthyrningen omfattades av frivillig skattskyldighet och ridklubben gjorde avdrag för ingående moms för att bygga ridhuset.

Ridklubben sålde senare fastigheten till en kommun och ridklubben övertog ridverksamheten från aktiebolaget som slutade sin ridverksamhet. Till följd av att ridklubben övertog ridverksamheten upphörde den frivilliga skattskyldigheten. Eftersom det skedde en förändring av användningen av ridhuset skulle jämkning av investeringsmoms göras.

Ridklubben överlämnade inte en jämkningshandling till Kommunen i samband med att de sålde fastigheten vilket de enligt mervärdesskattelagen var skyldiga att göra, utan lämnade jämkningshandlingen till kommunen först tre år senare.

Skatteverket beslutade att ridklubben skulle jämka tidigare avdragen ingående moms samt betala skattetillägg med fullt belopp för perioden från att de sålde fastigheten till att de överlämnade jämkningshandlingen till kommunen.

Vår kommentar

Kammarrätten konstaterade att en förutsättning för att en köpare ska överta jämkningsskyldigheten är att säljaren lämnat en sådan jämkningshandling som anges i mervärdesskattelagen där bland annat uppgiften om den ingående momsen som hänför sig till byggnaden framgår.

Det finns ingen bestämmelse som säger när jämkningshandlingen ska lämnas, men för att kunna uppfylla sin jämkningsskyldighet måste köparen känna till de uppgifter som ska framgå i en jämkningshandling.

För att köparen ska överta jämkningsskyldigheten krävs det därför att säljaren senast i samband med försäljningen av fastigheten överlämnar en jämkningshandling.