2020-09-21_IMG

Regeringen fortsätter att komma med förslag och besked kring åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19. Tidigare har vi läst om bidrag i form av tillfälliga rabatter för hyreskostnader, anstånd med skatteinbetalningar och omställningsstöd till företag med omsättningstapp. Idag presenterades budgetpropositionen 2021, vilken innehöll två skatteförslag som kan vara av extra intresse för fastighetsbranschen.

Skattereduktion för investeringar i inventarier

Budgeten innehåller ett förslag på tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier. Skattereduktionen föreslås uppgå till 3,9 procent av anskaffningsvärdet och gäller för inventarier som införskaffas under 2021. Reduktionen ska beräknas i beskattningsår 2022. Skattereduktionen innebär en skatteavräkning mot inkomstskatten för de som redovisar inkomst av näringsverksamhet. Förslaget om skattereduktionen påverkar inte de ordinarie värdeminskningsavdragen och undantar transaktioner som genomförs inom en intressegemenskap.

Förslaget är ännu inte fullt berett och regeringen avser att återkomma med den exakta utformningen inom kort.

Vår kommentar

Förslagets syfte är skapa ett incitament för företag att öka och tidigarelägga sina investeringar vilket i sin tur ska ge positiva effekter för återhämtningen av ekonomin. Förslaget riktar in sig på ”maskiner och övriga inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk och skrivs av genom årliga värdeminskningsavdrag.” Det ska här tilläggas att Inkomstskattelagens inventariebegrepp är mycket brett och omfattar en rad olika tillgångar. Exempelvis ingår möbler, maskiner, fläktar, industrirobotar, pressar, bilar, båtar, datorer m.m. Men begreppet omfattar även installationer i byggnader (byggnadsinventarier) och på mark (markinventarier) och i vissa fall hela byggnadskonstruktioner. Utöver detta utgör även koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill, anslutningsavgift, anläggningsbidrag och andra nyttigheter inventarier.

För fastighetsbolag blir det extra intressant om anskaffningsutgiften för byggnads- och markinventarier kommer att omfattas av skattelättnaden. Det kommer då vara av extra stor vikt att i samband med avslutande av byggnadsprojekt under 2021 identifiera dessa för att ta del av den skattereduktion som förslaget medför. Bolag som förvärvar fastigheter genom rena fastighetsförvärv har även de möjlighet att hänföra delar av anskaffningsvärdet till byggnadsinventarier.

Vi följer detta lagförslag med stort intresse och återkommer så fort vi vet mer om lagens utformning.

Justerande bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrande underskott och avdrag för negativt räntenetto

tidigare nyhetsbrev i mars skrev vi om att finansdepartementet kommit med en promemoria om hantering av koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto. Förslaget innebär att utrymmet för att dra av koncernbidragsspärrat underskott ska öka i en situation där ett bolag har icke avdragsgillt negativt räntenetto enligt de nya begränsningsreglerna.

Regeringen beslutade i augusti att inhämta lagrådets yttrande. Budgeten innehåller nu ett beslut att genomföra denna lagändring och att reglerna ska träda ikraft den 1 januari 2021.

Vår kommentar

Det har under en tid spekulerats i om avdragen ska vara möjliga att tillämpas retroaktivt, d.v.s. för beskattningsår 2019 samt 2020. I budgeten går det att utläsa att regeringen anser att en retroaktiv justering kan vara till den skattskyldiges nackdel och därför träffas av retroaktivitetsförbudet (2 kap. 10§ RF), och därav kommer inte en retroaktiv justering att tillämpas.